Integrovaný územný prístup

V programovom období 2021 – 2027 bude v podmienkach SR podporovaný integrovaný územný rozvoj prostredníctvom nástroja Integrovaných územných investícií (IÚI) realizáciou Integrovaných územných stratégií (IÚS).

Na Slovensku sa bude implementovať 8 IÚS na úrovni NUTS 3, v ktorých budú harmonicky podporované mestské a vidiecke územia samosprávnych krajov.
Na podporu cieľov politiky súdržnosti bolo v SR definovaných 18 funkčných mestských oblastí (FMO). V rámci týchto FMO bude podporovaná implementácia IÚI udržateľného mestského rozvoja (UMR) na základe cieľov definovaných v IÚS UMR.

Prostredníctvom IÚI/UMR budú realizované vybrané oblasti v rámci cieľov politiky súdržnosti 1 – 4, ako aj osobitné aktivity v rámci cieľa politiky súdržnosti 5 (CP 5), a to v súlade s kompetenciami územných samospráv. Aktivity podporené v rámci CP 5 budú doplnkovým zdrojom príspevku k iným špecifickým cieľom podporujúcim integrovaný územný rozvoj.

Všetky strategické dokumenty na úrovni samosprávnych krajov a na úrovni jadrových miest území udržateľného mestského rozvoja a ich spoločné prieniky so špecifickým cieľom alebo vyhradenou prioritou Programu Slovensko 2021 – 27 sú uvedené v nasledujúcom prehľade Zoznam a prehľad odkazov na regionálne stratégie ITI v rámci Programu Slovensko 

Bližšie informácie k integrovanému územnému prístupu sú uvedené v „Jednotnom metodickom rámci pre prípravu integrovaných územných stratégií a integrovaných územných investícií v Slovenskej republike v programovom období 2021 – 2027“.

Integrované územné stratégie v členení podľa 8 regiónov na úrovni NUTS 3 (v procese prípravy):

• Košický región
Aktuálny proces tvorby nového PHRSR a IUS KSK
Zverejnené strategické dokumenty KSK (bez nového PHRSR)

• Prešovský región
Aktuálny proces tvorby nového PHRSR a IUS PSK
Zverejnené strategické dokumenty PSK (bez nového PHRSR)

• Banskobystrický región
Aktuálny proces tvorby nového PHRSR a IUS BBSK
– Nový strategický dokument BBSK: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2030 – Enviroportál – životné prostredie online (enviroportal.sk)

• Žilinský región
Aktuálny proces tvorby nového PHRSR a IUS ŽSK 
Nový strategický dokument ŽSK

• Trenčiansky región
Aktuálny proces tvorby nového PHRSR a IUS TSK
Zverejnené strategické dokumenty TSK (bez nového PHRSR)

• Nitriansky región
Aktuálny proces tvorby nového PHRSR a IUS NSK
Nový strategický dokument NSK

• Trnavský región
Aktuálny proces tvorby nového PHRSR a IUS TTSK
Zverejnené strategické dokumenty TTSK (bez nového PHRSR)

• Bratislavský región
Aktuálny proces tvorby nového PHRSR a IUS BSK
Nový strategický dokument BSK

Integrované strategické dokumenty 18 FMO na úrovni UMR (v procese prípravy):

UMR Bratislava
UMR Trnava
UMR Nitra
UMR Nové Zámky-Komárno
UMR Trenčín
UMR Prievidza-Nováky
UMR Žilina
UMR Martin
UMR Ružomberok – Liptovský Mikuláš
UMR Banská Bystrica
UMR Zvolen
UMR Lučenec
UMR Rimavská Sobota
UMR Košice
UMR Michalovce
UMR Prešov
UMR Poprad-Svit-Kežmarok
UMR Humenné