Informácia o výzve Popis
NÁZOV VÝZVY Oficiálny názov výzvy uverejnený na oficiálnej webovej stránke zo strany vyhlasovateľa
OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ
subjekt oprávnený žiadať o NFP
Štátna správa (ústredný orgán štátnej správy, ostatné ústredné orgány štátnej správy, orgány štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou,  organizácie v ich pôsobnosti, orgán miestnej štátnej správy)
Územná samospráva (obec, samosprávny kraj)
Podnikateľ
Vedecko-výskumná organizácia
Nezisková organizácia (MNO, cirkvi a náboženské spoločnosti)
Občan
Ostatný subjekt
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
OPRÁVNENÉ ÚZEMIE BSK -Bratislavský samosprávny kraj
TTSK – Trnavský samosprávny kraj
ŽSK – Žilinský samosprávny kraj
TSK – Trenčiansky samosprávny kraj
BBSK – Banskobystrický samosprávny kraj
NSK – Nitriansky samosprávny kraj
PSK – Prešovský samosprávny kraj
KSK – Košický samosprávny kraj
TERMÍN VYHLÁSENIA
oficiálny dátum výhlásenia výzvy
oficiálny dátum výhlásenia výzvy
TERMÍN UZAVRETIA VÝZVY
oficiálny dátum ukončenia výzvy
*V prípade označenia termínu uzavretia výzvy ako “Otvorená” je výzva otvorená do vyčerpania alokácie alebo do rozhodnutia vykonávateľa
TEMATICKÁ KATEGÓRIA
oblasť zamerania výzvy
Zaradenie výzvy do čo najlbižšej tématickej kategórie v zmysle obsahu a cieľa výzvy. Výzva môže byť zaradená do viac ako jednej kategórie. Jednotlivé tématické kategórie sú oddelené riadkom a bodkočiarkou.
VYHLASOVATEĽ VÝZVY Subjekt, ktorý je zodpovedný za vyhlásenie výzvy.
TYP VÝZVY DOV – dopytová výzva;
NP – výzva pre národný projekt resp. priame vyzvanie;
NP-FA – výzva pre fázovaný národný projekt;
IÚI – projekt integrovaných územných investícií;
POO – výzva z Plánu obnovy a odolnosti
STAV VÝZVY
stav aktuálnej evidencie výzvy
Pre účely Mapy partnerstva sa uvádzajú len vyhlásené výzvy
URL NA VYHLÁSENÚ VÝZVU
link na presmerovanie k detailom výzvy (v prípade neprelinkovania, skopírujte URL do internetového prehliadača)
URL(Uniform Resource Locator) – jedinečná internetová adresa/odkaz zverejnenej výzvy
Program Program, prostredníctvom ktorého je výzva zverejnená (PSK = Program Slovensko, POO = Plán obnovy a odolnosti)