Použitá skratka Význam
ALMA Iniciatíva Európskej komisie Aim, Learn, Master, Achieve – naplánovať, naučiť sa, osvojiť si, dosiahnuť
AMIF Fond pre azyl, migráciu a integráciu
BA Bratislava
BMVI Nástroj pre riadenie hraníc a vízovú politiku
BSK Bratislavský samosprávny kraj
CEF Nástroj na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility)
COSME Program EÚ pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises)
ČOV čistička odpadových vôd
DEP Program Digitálna Európa (DIGITAL) – nový program financovania EÚ zameraný na poskytovanie digitálnych technológií podnikom, občanom a orgánom verejnej správy
DPMK Dopravný podnik mesta Košice
DPMP Dopravný podnik mesta Prešov
EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja
EK Európska komisia
EO Ekvivalentný obyvateľ = množstvo biologicky odstrániteľného organického znečistenia vyjadreného hodnotou ukazovateľa biochemická spotreba kyslíka za päť dní (BSK5), ktorá je ekvivalentná znečisteniu 60 g BSK5 produkovanému jedným obyvateľom za deň
EPFRV Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
ERASMUS+ Program Európskej únie na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe
ERC Európska rada pre výskum (European Research Council)
EŠIF Európske štrukturálne a investičné fondy
Európska únia
FST Fond spravodlivej transformácie
INTERREG Nástroj EÚ na podporu cezhraničnej spolupráce
IPCEI Important Projects of Common European Interest – dôležité projekty spoločného európskeho záujmu
ISF Fond pre vnútornú bezpečnosť
IÚI integrované územné investície
JKM jednotné kontaktné miesto
KIB kybernetická a informačná bezpečnosť
LEADER Európsky program, ktorého cieľom je zapojiť miestne subjekty vo vidieckych oblastiach do rozvoja ich vlastných regiónov prostredníctvom vytvárania miestnych akčných skupín (MAS) a navrhovania a vykonávania stratégií
LIFE Nástroj Európskej únie na financovanie opatrení v oblasti životného prostredia a klímy
MD SR Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
MH SR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MIRRI SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
MRK Marginalizované rómske komunity
MS SR Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
MUZ modernizácia údržbovej základne
MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
NISPEZ Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja
OP Operačný program programového obdobia 2014-2020
OZE obnoviteľné zdroje energie
PFA pracovisko forenzných analýz
POO Plán obnovy a odolnosti SR
PRV Program rozvoja vidieka 2014-2020
PSK Program Slovensko 2021 – 2027
PZ Projektový zámer
RO Riadiaci orgán
SK4ERA podpora zapojenia Slovenska do európskeho výskumného priestoru
SO Sprostredkovateľský orgán
SR Slovenská republika
ŽSR Železnice Slovenskej republiky
MSP malé a stredné podniky

Zoznam použitých skratiek (XLSX, 16 kB)