Európska komisia vydala 8. Kohéznu správu, ktorá hodnotí dosahovanie súdržnosti, dopad krízy, úlohu fondov pri zelenej a digitálnej transformácii a nastoľuje otázky, ktoré definujú budúcnosť politiky súdržnosti EÚ.

Komisia každé tri roky uverejňuje správu o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ, v ktorej opisuje pokrok a úlohu EÚ ako hnacej sily regionálneho rozvoja. Analyzuje sa v nej vývoj súdržnosti v EÚ podľa širokej škály ukazovateľov, ako sú prosperita, zamestnanosť, úroveň vzdelania, dostupnosť a riadenie. Takisto v nej uvádza, ako politika súdržnosti podporuje regióny EÚ pri presadzovaní udržateľného rozvoja a prekonávaní výziev, ktorým čelia.

Hlavné zistenia

   • Politika súdržnosti posilnila rast v menej rozvinutých regiónoch. Očakáva sa, že vďaka investíciám v rámci politiky súdržnosti v období 2014 – 2020 sa HDP na obyvateľa v menej rozvinutých regiónoch do roku 2023 zvýši až o 5 %. Rovnaké investície tiež prispeli k zníženiu rozdielu medzi HDP na obyvateľa v 10 % najmenej rozvinutých regiónov a v 10 % najrozvinutejších regiónov o 3,5 %.
   • Politika súdržnosti vďaka svojej flexibilite poskytla členským štátom a regionálnym a miestnym orgánom veľmi potrebnú a rýchlu podporu v čase spomalenia hospodárskeho rastu a počas najhoršej zdravotnej krízy za posledné roky.
   • Politika súdržnosti sa stala významnejším zdrojom investícií. Od programového obdobia 2007 – 2013 do programového obdobia 2014 – 2020 sa financovanie politiky súdržnosti zvýšilo z ekvivalentu 34 % celkových verejných investícií na 52 %.
   • Od roku 2001 menej rozvinuté regióny vo východnej Európe dobiehajú zvyšok EÚ. Mnohé regióny so strednými príjmami a menej rozvinuté regióny, najmä v južnej a juhozápadnej EÚ, však zároveň trpia hospodárskou stagnáciou alebo poklesom.
   • Konvergencia medzi členskými štátmi sa zrýchlila, ale vnútorné regionálne rozdiely v rámci rýchlo rastúcich členských štátov sa zväčšili.
   • Zamestnanosť rastie, no regionálne rozdiely zostávajú väčšie než pred rokom 2008.
   • Počet ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením klesol v rokoch 2012 až 2019 o 17 miliónov.
   • Regionálne rozdiely v oblasti inovácií sa v Európe zväčšili v dôsledku nepostačujúcich investícií do výskumu a vývoja a nedostatkov v inovačných ekosystémoch najmenej rozvinutých regiónov.
   • Obyvateľstvo EÚ starne a v nasledujúcich rokoch začne klesať. V roku 2020 žilo v regióne s klesajúcim počtom obyvateľov 34 % Európanov. Predpokladá sa, že v roku 2040 tento podiel dosiahne 51 %.

Nové príležitosti pre rast

V nasledujúcich 30 rokoch bude rast EÚ poháňaný zelenou a digitálnou transformáciou. Táto transformácia prinesie nové príležitosti, bude si však vyžadovať významné štrukturálne zmeny, v dôsledku ktorých pravdepodobne dôjde k vzniku nových regionálnych rozdielov, môže spôsobovať nespokojnosť obyvateľstva a vytvárať tlak na naše demokracie. Je preto potrebné, aby zelená a digitálna transformácia bola férová a spravodlivá, riadená inkluzívne a rozvíjaná v spolupráci s regionálnymi a miestnymi samosprávami.

Demografické zmeny, najmä starnutie, budú mať vplyv na všetky regióny, ale predovšetkým na vidiecke regióny. Celkovo sa predpokladá, že podiel obyvateľstva žijúceho v regiónoch s ubúdajúcim obyvateľstvom sa v rokoch 2020 až 2040 zvýši z 34 % na 51 %. Tieto trendy môžu ovplyvniť rastový potenciál, rozvoj zručností a prístup k službám.

Politika súdržnosti môže na nové výzvy spojené so zelenou, digitálnou a demografickou transformáciou reagovať viacerými spôsobmi, o ktorých by mala začať rozsiahla diskusia, na základe ktorej bude vypracovaná politika po roku 2027.

Viac informácií nájdete na stránke Európskej komisie ec.europa.eu

 

V nadväznosti na 8. kohéznu správu EK zorganizuje 17. – 18. marca v Bruseli 8. Kohézne fórum. Ide o  významné politické podujatie, ktoré sa koná každé 3 až 4 roky a združuje vysokých predstaviteľov európskych inštitúcií, ústredných vlád, regionálnych a miestnych predstaviteľov, hospodárskych a sociálnych partnerov, predstaviteľov mimovládnych organizácií a akademikov, aby sa zamerali na hlavné výzvy európskej politiky súdržnosti v kontexte globalizácie, nových disparít spojených so zelenou a digitálnou transformáciou a demografických výziev.

Živé prenosy všetkých prejavov, diskusií a relácií budú dostupné na YouTube v angličtine.