Všeobecne metodické dokumenty

Odkaz na Stratégiu financovania EFRR, ESF+, KF, FST a ENRAF na programové obdobie 2021 – 2027 zverejnenú na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky

Rámec implementácie fondov, verzia 1 (DOC, 416 kB) – 18. 11. 2022

Príručka k oprávnenosti výdavkov, verzia 1 (ZIP, 885 kB) – 18. 11. 2022 (aktualizácia 4.8.2023)

Všeobecná informácia k predkladaniu a schvaľovaniu ŽoNFP, verzia 1 (DOC, 228 kB) – 18. 11. 2022

Vzor Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1 (ZIP, 1.17 MB) – 22. 12. 2022

Príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 1  (DOC, 2 MB) – 22. 12. 2022

Vzor Manuálu procedúr riadiaceho orgánu, verzia 4 (ZIP, 780 kB) – 11. 8. 2023

Príručka k administratívnym kapacitám fondov EÚ, verzia 1.0 (ZIP, 1,3 MB) – 15. 6. 2023

Rozhodnutie o počte administratívnych kapacít potrebných pre implementáciu EŠIF v PO 2014 – 2020 a fondov EÚ v PO 2021 – 2027 (PDF, 1,6 MB) – 1. 7. 2023

Systém implementácie horizontálnych princípov Programové obdobie 2021 – 2027

Vzor príručky pre prijímateľa, verzia 1.0 (ZIP, 522 kB) – 7.7.2023

Vzor rozhodnutí pre programové obdobie 2021 – 2027, verzia 1 (DOCX, 222 kB) – 18. 8. 2023

Vzor rozhodnutia o schválení NFP, ak prijímateľ a poskytovateľ je tá istá osoba vrátane prílohy č. 1 (ZIP, 252 kB) – 18. 8. 2023

Príručka k finančnej kontrole s rizikovo orientovaným prístupom (Príručka ku kontrole), verzia 1.0 (ZIP, 13 MB) – 12. 9. 2023

Usmernenie k realizácii projektov TP, verzia 1.0 (ZIP, 2,66 MB) – 27. 9. 2023


Metodické dokumenty špecifické pre Program Slovensko 2021 – 2027

Jednotný metodický dokument tvorby merateľných ukazovateľov a dimenzií intervencií (ZIP, 7 MB) – 26. 1. 2023

Formulár zámeru národného projektu, verzia 1.0 (DOCX, 165 kB) – 12. 5. 2023

Metodické usmernenie k výberu odborných hodnotiteľov, verzia 1.0  (ZIP, 1 MB) – 26. 5. 2023

Komunikačná stratégia, verzia 1.0 (PDF, 1 MB) – 31. 5. 2023 

Metodické usmernenie k uplatňovaniu zásady “Nespôsobovať významnú škodu”, verzia 1.0 (ZIP, 6 MB) – 6. 7. 2023

Metodické usmernenie k podpore integrovaného územného rozvoja, verzia 1.0 (DOCX, 101 kB) – 11. 8. 2023

Metodické usmernenie k príprave výzvy, verzia 1.0 (DOCX, 111 KB) – 6. 9. 2023


Archív


Metodické dokumenty ITMS

Evidencia kontroly v systéme ITMS2014+ (DOCX, 3.51 MB)

Manuál ITMS2014+ (DOCX, 196 kB)

Manuál pre prístupové práva do neverejnej časti ITMS2014+, verzia 1 (ZIP, 496 kB)

Usmernenie k postupu administrácie žiadosti o nenávratný finančný príspevok cez ITMS2014+, verzia 1 (ZIP, 4.45 MB)

Vytvorenie a zmena projektu v systéme ITMS2014+ (DOCX, 7.98 MB)

Záväzné podmienky používania verejnej časti ITMS2014+, verzia 1 (ZIP, 1.87 MB)


Odkaz na metodické dokumenty platobného orgánu k finančnému riadeniu zverejnené na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky