Integrovaný územný rozvoj

V programovom období 2021 – 2027 je v podmienkach SR podporovaný integrovaný územný rozvoj na základe integrovaných územných stratégií (IÚS) prostredníctvom nástroja integrovaných územných investícií (IÚI).

Na Slovensku sa implementuje 8 IÚS na úrovni NUTS 3, v ktorých sú podporované mestské a vidiecke oblasti samosprávnych krajov. Na podporu cieľov politiky súdržnosti EÚ bolo v SR ďalej definovaných 18 funkčných mestských oblastí (FMO), v rámci ktorých je podporovaná implementácia IÚI udržateľného mestského rozvoja (UMR) na základe cieľov definovaných v 18 IÚS UMR.

Bližšie informácie k integrovanému územnému rozvoju sú uvedené v „Jednotnom metodickom rámci pre prípravu integrovaných územných stratégií a integrovaných územných investícií v Slovenskej republike v programovom období 2021 – 2027“„Metodickom usmernení k podpore integrovaného územného rozvoja“.

Integrované územné stratégie 8 regiónov na úrovni NUTS 3 ekvivalentných s VÚC:

Integrované územné stratégie 18 FMO na úrovni UMR: