Odborné vzdelávacie aktivity pre EURO – úradníkov

Oddelenie vzdelávania administratívnych kapacít MIRRI SR realizuje vzdelávacie aktivity v súlade s „Centrálnym plánom vzdelávania administratívnych kapacít fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027″ (CPV). Vzdelávacie aktivity sú určené úradníkom implementujúcim fondy EÚ, teda administratívnym kapacitám (AK), štandardizovaným pracovným pozíciám, pre ktoré je daná vzdelávacia aktivita povinná v zmysle CPV a ktorí sa daného školenia ešte nezúčastnili. CPV poskytuje aj pre neštandardizované pozície doplnkové, voliteľné vzdelávanie, potrebné pre výkon hlavných činností súvisiacich s koordináciou, riadením, implementáciou, finančným riadením, kontrolou a auditom fondov EÚ a získanie niektorých kompetencií. Všetky cieľové skupiny sú v CPV uvedené.

CPV je hlavným nástrojom na posilnenie odbornosti a zvýšenie kvality vzdelávania s účelom vytvorenia základného rámca pre systematické odborné vzdelávanie administratívnych kapacít fondov EÚ v PO 2021 – 2027, zohľadňujúc reálne potreby cieľových skupín. Základnými princípmi sú systémový prístup ku vzdelávaniu, kvalita vzdelávania, flexibilita a orientácia na praktické využitie poznatkov a zručností. Dokument je  záväzný pre všetky subjekty podieľajúce sa na riadení, implementácii, kontrole a audite fondov EÚ v PO 2021 – 2027 a jeho cieľom je zabezpečiť, aby AK vykonávali zverené činnosti s potrebnými vedomosťami a zručnosťami. Súčasťou dokumentu je popis hlavných cieľov, princípov a spôsobu realizácie vzdelávania pre štandardizované i neštandardizované pracovné pozície, vrátane návrhu obsahu vzdelávacích programov a ich foriem – prezenčnej a dištančnej.

Dôležitou informáciou je, že vzdelávacie aktivity sú určené len pre administratívne kapacity fondov EÚ, pre štandardizované aj neštandardizované pozície, NIE pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov projektov. Účastníci vzdelávacích aktivít sú oslovovaní a pozývaní priamo cez kontaktnú osobu danej inštitúcie.

Aktuálnu verziu dokumentu CPV s prílohami nájdete na webovej stránke PORTÁL CPV: https://cpv.mirri.gov.sk/ v záložke DOKUMENTY: Centrálny plán vzdelávania AK fondov EÚ na PO 2021-2027 s prílohou.

Na portáli CPV v záložke VZDELÁVANIE, je uverejnený zoznam aktuálnych VZDELÁVACÍCH MODULOV: Vzdelávacie moduly (2021 – 2027) a zoznam VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT Vzdelávacie aktivity pripravovaných na najbližšie obdobie. Stránka tiež slúži na prihlásenie sa do profilu AK v informačnom systéme CPV a LMS – virtuálna učebňa.

Oddelenie vzdelávania administratívnych kapacít v spolupráci s lektormi jednotlivých tém reaguje na zmeny legislatívy, potreby rezortov ako aj hodnotenia jednotlivých účastníkov – administratívnych kapacít, ktoré majú možnosť vyplniť dotazník spokojnosti po každej uskutočnenej vzdelávacej aktivite a pravidelne prehodnocuje, dopĺňa a aktualizuje obsah, formu a spracovanie vzdelávacích modulov, aktivít a ostatných činností súvisiacich so zabezpečením ich realizácie.

O novinkách a aktualitách Vás informujeme prostredníctvom Portálu CPV a web stránky EUROFONDY v odkaze Aktuality.

V prípade otázok a pripomienok nás môžete kontaktovať na: vzdelavanieak@mirri.gov.sk.

 

“NEVER STOP LEARNING”