Séria školení pre EURO – úradníkov EŠIF

Vzdelávanie administratívnych kapacít, teda úradníkov pracujúcich s fondami EÚ sa realizuje podľa dokumentu s názvom „Centrálny plán vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF na programové obdobie 2014-2020″.

Dokument bol  aktualizovaný v nadväznosti na závery a odporúčania Hodnotenia CPV 2014-2020, na základe podnetov od jednotlivých rezortov a potrieb rezortov.

Účelom dokumentu je vytvorenie základného rámca pre systematické odborné vzdelávanie AK EŠIF v PO 2014 – 2020, zohľadňujúc reálne potreby cieľových skupín a tiež reflektuje na potrebu postupného sprístupňovania vzdelávacích modulov pre administratívne kapacity k  PO 2021 – 2027.

V súčasnej dobe sa vypracúva Dodatok č.1 k Centrálnemu plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF na programové obdobie 2014-2020, ktoré zohľadní špecifické potreby a nároky na vzdelávanie prechodného obdobia z PO 2017-2020 do PO 201-2027.

Aktuálnu verziu dokument s prílohami nájdete na stránke CPV v sekcii “Dokumenty

Súčasťou dokumentu je popis hlavných cieľov, princípov a spôsobu realizácie vzdelávania pre štandardizované i neštandardizované pracovné pozície, vrátane návrhu obsahu vzdelávacích programov a ich foriem – prezenčnej a dištančnej.

Na webovej stránke https://cpv.mirri.gov.sk/ je uverejnený zoznam pripravovaných školení na najbližšie obdobie, spolu s novinkami a aktualitami, súvisiacimi so vzdelávaním AK EŠIF. Na stránke tiež nájdete jednotlivé prezentácie k školeným témam  i ponuky prihlásenia sa na školenie.

V rámci cyklu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF (riadiacich a sprostredkovateľských orgánov, orgánu auditu, platobných jednotiek, CKO, koordinátorov HP…atď) sa plánované školenia zverejňujú na v záložke vzdelávanie portálu CPV:

https://cpv.mirri.gov.sk/HumanResources/training-course/list 

 

Dôležitou informáciou je, že školenia sú určené len pre administratívne kapacity EŠIF, pre štandardizované aj neštandardizované pozície, nie pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov projektov.

Účastníci školení sú oslovovaní a pozývaní priamo cez kontaktnú osobu danej inštitúcie.
Zoznam aktuálnych vzdelávacích modulov nájdete na stránke CPV, link: https://cpv.mirri.gov.sk/HumanResources/training-course-template/list 

CPV poskytuje aj pre neštandardizované pozície doplnkové, voliteľné vzdelávanie, potrebné pre výkon hlavných činností súvisiacich s koordináciou, riadením, implementáciou, finančným riadením, kontrolou a auditom EŠIF a získanie niektorých kompetencií.

Odbor administratívnych kapacít EŠIF v spolupráci s gestormi jednotlivých tém reaguje na zmeny legislatívy, potreby rezortov ako aj prechod do PO 2021-2027 a postupne zaraďuje v rámci CPV pre AK EŠIF vzdelávacie moduly na programové obdobie 2021 – 2027.
O novinkách Vás informujeme prostredníctvom stránok CPV a Partnerská dohoda a tiež prostredníctvom kontaktných osôb za jednotlivé inštitúcie.

V prípade otázok a pripomienok nás kontaktujte na:
vzdelavanieakesif@mirri.gov.sk