Základné podmienky predstavujú súbor legislatívnych, strategických a koncepčných podmieneností, ktoré majú byť zabezpečené a uplatňované počas celého programového obdobia 2021 – 2027.

SR preukazuje splnenie všetkých základných podmienok v  Programe Slovensko 2021 – 2027 a horizontálne základné podmienky v Programe rybné hospodárstvo Slovenskej republiky 2021 – 2027 a v programoch „DG HOME“ fondov (Fond pre azyl, migráciu a integráciu – AMIF, Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku – BMVI a Fond pre vnútornú bezpečnosť – ISF).

Koordináciu procesu vyhodnocovania plnenia základných podmienok vykonáva centrálny koordinačný orgán, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Gestori plnenia základných podmienok na národnej úrovni boli určení v materiáli „Spôsob uplatnenia základných podmienok pri príprave implementačného mechanizmu politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 v podmienkach Slovenskej republiky“, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 324 z 3. 7. 2019.

Celkovo je pre programové obdobie 2021 – 2027 potrebné splniť 20 základných podmienok: 4 horizontálne podmienky a 16 tematických podmienok. Pre každú základnú podmienku je definovaný súbor kritérií. Na zabezpečenie splnenia každej základnej podmienky je nutné naplnenie všetkých jej kritérií.

Aktuálny stav plnenia základných podmienok

Slovenská republika v roku 2022 formálne predložila Európskej komisii informáciu o plnení jednotlivých základných podmienok ako súčasť Programu Slovensko 2021 – 2027, konkrétne kapitola 4 Základné podmienky, Tabuľka 12. Európska komisia vo svojom vykonávacom rozhodnutí z 22. novembra 2022, ktorým schvaľuje Program Slovensko 2021 – 2027, uznala za splnené všetky základné podmienky s výnimkou dvoch, a to:
– Tematická základná podmienka 4.3. Strategický politický rámec pre systém vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých stupňoch,
– Tematická základná podmienka 4.4. Národný strategický politický rámec pre sociálne začlenenie a znižovanie chudoby.

* v zmysle vykonávacieho rozhodnutia EK, ktorým sa schvaľuje Program Slovensko 2021-2027

** k 14. septembru 2023 na základe listu Európskej komisie z 13. septembra 2023

*** k 2. máju 2024 na základe listu Európskej komisie z 2. mája 2024

 

Dokumenty

Informácia o aktuálnom stave a procese plnenia základných podmienok za rok 2023 + Príloha vzatá na vedomie 6. 2. 2024

Návrh koordinácie plnenia základných podmienok politiky súdržnosti Európskej únie a ich uplatňovania počas programového obdobia 2021 – 2027 na národnej úrovni, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 257 z 24. mája 2023

Program Slovensko 2021 – 2027 z 22. 11. 2022: Tabuľka 12 Základné podmienky

Informácia o stave plnenia základných podmienok pre implementáciu politiky súdržnosti Európskej únie na programové obdobie 2021 – 2027 v podmienkach Slovenskej republiky, ktorá bola vzatá na vedomie vládou SR 9. 11. 2022

Informácia o stave plnenia základných podmienok pre implementáciu politiky súdržnosti Európskej únie po roku 2020 v podmienkach Slovenskej republiky k 31. 12. 2021 + Príloha: Prehľad plnenia ZP k 31. 12. 2021, ktorá bola vzatá na vedomie vládou SR 23. 3. 2022

Informácia o postupe plnenia základných podmienok pre implementáciu politiky súdržnosti Európskej únie po roku 2020 v podmienkach Slovenskej republiky bola schválená uznesením vlády SR č. 269/2021 z 19. 5. 2021.

Spôsob uplatnenia základných podmienok pri príprave implementačného mechanizmu politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 v podmienkach SR + príloha, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 324 z 3. 7. 2019