Hodnotenie programu financovaného z EÚ fondov je proces priebežného alebo následného posudzovania intervencií podľa ich výsledkov, vplyvu a miery, do akej spĺňajú potreby, ktoré majú za cieľ riešiť. Hodnotenie programu vykonáva riadiaci orgán a sprostredkovateľské orgány programu v spolupráci s gestorom horizontálnych princípov v zmysle európskej legislatívy, zmlúv o delegovaní právomocí a na základe pravidiel hodnotiaceho rámca programu.

Základným nástrojom riadenia hodnotení programu je proces ich dôkladného plánovania, ktorý by mal prebiehať neustále a reagovať na nové potreby programu, regiónov a legislatívy. Hodnotiaci rámec, stratégia a harmonogram plánovaných hodnotení je obsiahnutý v Pláne hodnotení Programu Slovensko 2021 – 2027.

Hodnotenia sa zameriavajú na efektívnosť, účinnosť, relevantnosť intervencií ako aj ďalšie kritériá. Hodnotenia môžu zahŕňať aj hĺbkové analýzy alebo prípadové štúdie slúžiace na preukázanie efektov politiky v konkrétnej situácii a kontexte.

Výsledky realizovaných hodnotení EÚ fondov sú publikované v Evaluačnej knižnici.