Zoznam projektov

Zoznam zazmluvnených projektov z Programu Slovensko 2021 – 2027 sa zverejňuje v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a  akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku. Zoznam   sa bude aktualizovať každé 4 mesiace, v zmysle  čl. 49 bod 3 vyššie uvedeného nariadenia.

 

 Aktualizácia  XLSX
 02. 04. 2024 Zoznam projektov (XLSX, 392 kB)
 01. 12. 2023 Zoznam projektov (XSLX, 37 kB)

 

Prehľad uhradených žiadostí o platbu prijímateľovi

Prehľad uhradených žiadostí o platbu prijímateľovi sa zverejňuje na základe ustanovenia 4.3.3. Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, kde je uvedené, že riadiaci orgán je povinný zabezpečiť informovanie prijímateľa o prevode prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, pričom spôsob informovania určí riadiaci orgán. Prehľad je určený prioritne prijímateľom a aktualizuje sa každý piatok.

 Aktualizácia  XLSX
 11. 04. 2024 Prehľad uhradených ŽoP (XLSX, 112 kB)