Zoznam projektov

Zoznam zazmluvnených projektov z Programu Slovensko 2021 – 2027 sa zverejňuje v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a  akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku. Zoznam   sa bude aktualizovať každé 4 mesiace, v zmysle  čl. 49 bod 3 vyššie uvedeného nariadenia.

 

 Aktualizácia  XLSX
 02. 04. 2024 Zoznam projektov (XLSX, 392 kB)
 01. 12. 2023 Zoznam projektov (XSLX, 37 kB)

 

Prehľad uhradených žiadostí o platbu prijímateľovi

Prehľad uhradených žiadostí o platbu prijímateľovi sa zverejňuje na základe ustanovenia 4.3.3. Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, kde je uvedené, že riadiaci orgán je povinný zabezpečiť informovanie prijímateľa o prevode prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, pričom spôsob informovania určí riadiaci orgán. Prehľad je určený prioritne prijímateľom a aktualizuje sa každý piatok.

 Aktualizácia  XLSX
 19. 07. 2024  Prehľad uhradených ŽoP (XLSX, 266 kB)
 11. 07. 2024  Prehľad uhradených ŽoP (XLSX, 264 kB)
 03. 07. 2024  Prehľad uhradených ŽoP (XLSX, 264 kB)