Implementácia Programu Slovensko 2021 – 2027

Stav implementácie programu – mesačná aktualizácia:

Zasielanie údajov Európskej komisii

V súlade s článkom 42 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán Programu Slovensko 2021 – 2027 zverejňuje v termínoch stanovených predmetným nariadením údaje, ktoré sú zasielané Európskej komisii.

Údaje, v členení podľa priority, špecifického cieľa a v náležitom prípade podľa kategórie regiónu, obsahujú:

  • počet vybraných projektov, celkové oprávnené náklady, príspevok z fondov EÚ a celkové oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi,
  • hodnoty ukazovateľov.

Údaje zaslané Európskej komisii: