Regionálne centrá sú vytvorené ako integrálna súčasť ministerstva (MIRRI SR), čím predstavujú jeho detašované pracoviská v regiónoch. Sieť regionálnych centier MIRRI SR poskytuje bezplatné poradenstvo v oblasti čerpania eurofondov a  ich cieľom je posilnenie podpory v oblasti prípravy kvalitných projektov a ich následnej implementácie.

Celkovo vzniklo 7 nových centier so sídlom v krajských mestách – Trnava, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica, Žilina, Košice a Prešov s postupným otváraním od septembra 2022. Územie Bratislavského samosprávneho kraja bude zastrešené odbornými kapacitami priamo na MIRRI SR, kde sme pre Vás od októbra pripravili nové klientske centrum priamo v budove Tower 115 (Pribinova 25) na 1.NP.

Centrá fungujú na princípe partnerstva s orgánmi verejnej moci, kde na jednom mieste dostane žiadateľ/prijímateľ kompletnú informáciu a pomoc pri príprave a počas implementácie projektov.


Partnerské orgány verejnej moci v sieti regionálnych centier:


Hlavné kompetencie regionálnych centier:

 • poskytovanie základných informácií o fondoch EÚ (konzultácie, školenia, …);
 • rozmanité poradenstvo o projektoch (identifikácia vhodnej výzvy na financovanie zámeru, oprávnené aktivity, typy oprávnených výdavkov, podpora pri práci s IT monitorovacím systémom, pomoc pri riešení komplikácií a problémov súvisiacich s prípravou, vyhľadávanie partnerov, …);
 • organizovanie informačných seminárov k výzvam v spolupráci s jednotlivými sprostredkovateľskými orgánmi;
 • organizovanie pravidelných výjazdov do regiónov s cieľom zvýšenia informovanosti ohľadom možností riešení lokálnych problémov;
 • iniciatívne vyhľadávanie potrebných informácií pre klientov/občanov/inštitúcie;
 • konzultácie pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z rôznych schém finančnej pomoci (nadnárodná, národná, regionálna úroveň).

Hlavné ciele a poslanie regionálnych centier:

 • Regionálne centrá sú gestorom regionálneho rozvoja na regionálnej úrovni – a zároveň predĺžená koncepčná, strategická, implementačná, informačná, konzultačná a kontrolná „ruka“ MIRRI SR.
 • Regionálne centrá sú proaktívnym informačným bodom vo vzťahu k relevantným možnostiam získavania finančnej pomoci (fondy EÚ, dotačné schémy, iné formy pomoci a pod.) na regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovne.
 • Regionálne centrá sú miestom, kde žiadateľ/klient/občan/organizácia dostane kompaktné informácie zo všetkých oblastí týkajúcich sa pôsobnosti MIRRI SR, EÚ a iných inštitúcií v oblasti regionálneho rozvoja– ONE STOP SHOP – klientske centrum – pro-klientskeho charakteru.
 • Regionálne centrá v rámci finančného mechanizmu Integrovanej územnej stratégie a Integrovanej územnej investícii poskytnú konzultáciu a vypracujú posudok na projektový zámer v spolupráci s vecne príslušným(i) rezortmi konzultáciu k navrhnutej IÚI, pričom predmetom konzultácie je:
  • Posúdenie rozpočtových položiek z hľadiska oprávnenosti, efektívnosti, účelnosti a hospodárnosti
  • Posúdenie administratívnych kapacít prijímateľa (partnerov)
  • Posúdenie spôsobu implementácie aktivít
  • Posúdenie udržateľnosti projektu
 • Regionálne centrá sú organizátormiregionálnych informačných seminárov a školení vo všetkých oblastiach finančnej podpory z prostriedkov fondov EÚ.
 • Regionálne centrá spolupracujú a aktívne prispievajú pri realizácii a implementácií vlastných programov MRRI SR v regiónoch (napr. projekt „DIGI seniori“).
 • Regionálne centráspolupracujú s „najmenej rozvinutými okresmi“ na tvorbe a implementácií koncepcií a stratégií s cieľom rozvoja nízko rozvinutých okresov.
 • Regionálne centrá sú iniciátormi pravidelných výjazdov do konkrétnych lokalít s cieľom zvýšenia informovanosti ohľadom možností riešení lokálnych problémov s pomocou EÚ nástrojov.
 • Regionálne centrá zabezpečujú priamy prenos informácií z jednotlivých SORO priamo ku konečným prijímateľom pomoci a to v krátkej dobe.
 • Regionálne centrá sú na základe priameho poznania praxe a regiónov partnerom pre relevantné orgány a inštitúcie pri tvorbe koncepcií, stratégií, plánovacích dokumentoch a implementačných rámcoch v oblasti regionálneho rozvoja a súvzťažných procesoch.
 • Regionálne centrá disponujú najväčšou databázou všetkých subjektov v území, ktorú budú využívať pre “šírenie dobrého mena eurofondov“.
 • Regionálne centrá sú otvorené všetkým spoluprácam na miestnej, regionálnej i národnej úrovni (t.j. partnerstvám, projektom, iniciatívam).

Regionálne centrá  sú v novom programom období 2021 – 2027 HLAVNÝM KONTAKTNÝM BODOM pre všetky subjekty v území v oblasti záujmu o eurofondy, sieťovanie, vytváranie partnerstiev, informovanie a publicitu.

 

Sme partnerom projektov:

 • V rámci implementácie Komponentu 17 (Digitálne Slovensko) investície č.7 Plánu obnovy a odolnosti SR MIRRI SR plánuje zrealizovať projekt „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov“
 • Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov predstavuje unikátny projekt, ktorým Slovensko reaguje na aktuálnu situáciu a dopady pandémie ako izolácia seniorov a to s cieľom integrovať seniorov do digitálneho sveta
 • Primárnym cieľom projektu je zlepšiť digitálne zručnosti min. 170 000 seniorom a znevýhodneným osobám formou prezenčných a e-learningových školení. Ďalším cieľom projektu je poskytnúť vhodné technické zariadenia s dátovými balíkom na zvýšenie motivácie využívania elektronických služieb a e-learningových školení.

Viac info …

Hackathony

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti (POO SR) vyhlasuje výzvu na témy hackathonov, ktorej cieľom je výber troch inštitúcií verejnej správy, ktoré navrhnú tému a súčasne dostanú finančné prostriedky POO SR na vývoj a digitálnych riešení, ktoré počas hackathonov vzniknú.

Do výzvy sa môžu ako žiadatelia zapojiť ministerstvá a orgány ústrednej štátnej správy, VÚC aj obce. Témou hackathonov má byť riešenie problémov vo verejnej správe, ako sú napríklad nefunkčné a pomalé procesy či nízka kvalita digitálnych služieb občanom. Zjednodušiť prihlasovanie detí do škôlok, zefektívniť parkovaciu politiku, lepšie zvládať vývoz odpadu a tvorbu nelegálnych skládok – aj toto môže byť témou hackathonov.

Viac info …