Partnerská dohoda SR na roky 2021 – 2027 (PD SR) stanovuje stratégiu pre efektívne využívanie finančných prostriedkov z fondov EÚ v objeme 12,6 mld. EUR na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027. Investície budú smerované do oblastí podpory v rámci piatich cieľov politiky súdržnosti a špecifického cieľa Fondu na spravodlivú transformáciu:

  • Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa: 1,89 mld. EUR
  • Zelenšia a nízkouhlíková Európa: 4,21 mld. EUR
  • Prepojenejšia Európa: 2 mld. EUR
  • Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa: 3,25 mld. EUR
  • Európa bližšie k občanom: 400 mil. EUR
  • Fond na spravodlivú transformáciu: 441 mil. EUR

Finančné prostriedky určené na technickú pomoc predstavujú 411 mil. EUR.

Pri príprave PD SR, ako aj v procese negociácií, nosnými témami boli podpora marginalizovaných rómskych komunít a tiež podpora integrovaného územného rozvoja.

Proces prípravy PD SR

 

Dokumenty

Partnerská dohoda SR na roky 2021 – 2027 schválená Európskou komisiou vykonávacím rozhodnutím komisie z 18. 7. 2022 + Prílohy

Partnerská dohoda SR 2021 – 2027 schválená vládou SR uznesením č. 253 zo 6. apríla 2022

Informácia o príprave návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 a návrh rozdelenia národnej alokácie + Príloha: Návrh Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027, ktorá bola vzatá na vedomie vládou SR dňa 28. 4. 2021

Podporné dokumenty k príprave PD SR

Odporúčanie Rady (CSR) zverejnené 12. júla 2022

Odporúčanie Rady (CSR) zverejnené 18. júna 2021

Odporúčanie Rady (CSR) zverejnené 20. mája 2020

Východiskový návrh priorít SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027, kľúčový dokument na začatie procesu negociácií s Európskou komisiou k zadefinovaným prioritám SR, ktorý bol schválený Radou vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027 dňa 3. 10. 2019

Odporúčanie Rady (CSR) zverejnené 5. júna 2019

Správa o Slovensku 2019, z 27. 2. 2019

Východisková pozícia Slovenskej republiky k politike súdržnosti Európskej únie po roku 2020, základný dokument do diskusií na úrovni EÚ, ako aj na národnej úrovni o podobe politiky súdržnosti EÚ po roku 2020, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 25 z 17. 1. 2018