Koordinácia a zabezpečenie synergických účinkov medzi fondmi EÚ na jednej strane a Mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti na strane druhej, ako aj ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR sa vykonáva na základe realizácie požiadaviek vyplývajúcich z nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ.  Na národnej úrovni sú požiadavky na koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov vykonávané v  súlade so zákonom o príspevkoch z fondov, zákonom č. 368/2021 Z. z. o  mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom koordinácie a zabezpečenia synergických účinkov je maximalizácia prínosu investícií zrealizovaných prostredníctvom fondov EÚ, vzájomného prepojenia intervencií a ich kombinovaním s  inými nástrojmi a mechanizmami podpory EÚ a SR doplnkovým spôsobom a odstraňovanie duplicít vo financovaní operácií.

Koordinácia a zabezpečenie synergických účinkov sa na národnej úrovni realizuje prostredníctvom Programu Slovensko 2021 – 2027 v rámci Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 pre fondy EÚ, ako aj jednotlivých operačných programov v rámci Partnerskej dohody SR 2014 – 2020 pre EŠIF a  prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR a iných finančných nástrojov EÚ.

Koordináciu synergií vykonáva na úrovni MIRRI SR CKO v spolupráci s Úradom vlády SR ako Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou (ďalej len „NIKA“).  CKO a NIKA spoločne vytvorili mechanizmus pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi fondmi EÚ, EŠIF, Plánom obnovy a odolnosti SR a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR. Základom tohto mechanizmu je vypracovanie synergickej tabuľky, v ktorej sú zadefinované synergie, komplementarity, ako aj deliace línie  medzi plánovanými opatreniami v rámci Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027/Programu Slovensko 2021 – 2027 a opatreniami Plánu obnovy a odolnosti SR. Synergie, komplementarity a deliace línie sú spracované pre päť tematických oblastí verejných politík: zelená ekonomika, vzdelávanie, veda, výskum a inovácie, zdravie a efektívna verejná správa vrátane digitalizácie. CKO v spolupráci s NIKA bude pravidelne aktualizovať štruktúru tabuľky tak, aby odrážala podrobnejšiu úroveň reforiem a investícií na úrovni aktivít Plánu obnovy a odolnosti SR a Programu Slovensko 2021 – 2027. Zároveň spolupracujú s  riadiacim orgánom Programu Slovensko 2021 – 2027 a  vykonávateľmi Plánu obnovy a odolnosti SR s cieľom identifikovať synergie až na úroveň opatrení a  aktivít v rámci ich kľúčovej oblasti.

Dôležitou súčasťou koordinačného mechanizmu je Riadiaci výbor pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi fondmi Európskej únie, európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi, Mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR. Riadiaci výbor je zriadený na úrovni MIRRI SR v súčinnosti a so súhlasom Úradu vlády SR tak, aby boli naplnené požiadavky Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 a Plánu obnovy a odolnosti SR. Činnosť, členovia, zloženie a proces posudzovania synergií a komplementarít sú zadefinované v štatúte Riadiaceho výboru.

Synergie a komplementarity sa posudzujú pred vyhlásením výzvy v rámci financovania prostredníctvom Programu Slovensko 2021 – 2027 a Plánu obnovy a odolnosti SR, pričom je nevyhnutné, aby riadiaci orgán/vykonávatelia Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „vykonávatelia“) špecifikovali synergické efekty v samotnej výzve. Riadiaci orgán/vykonávatelia predložia každú výzvu pred jej vyhlásením sekretariátu Riadiaceho výboru, ktorý vypracuje stanovisko týkajúce sa posúdenia synergických a komplementárnych aspektov každej výzvy. Posúdenie bude vychádzať zo  synergickej tabuľky pre opatrenia Programu Slovensko 2021 – 2027 a Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorá bude priebežne aktualizovaná koordinátormi MIRRI SR/CKO, NIKA a riadiacim orgánom. Spoločné stanovisko za MIRRI SR a NIKA bude zaslané príslušným predkladateľom výzvy v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 a Plánu obnovy a  odolnosti SR. Uvedené sa týka aj výzvy na predkladanie projektových zámerov. Emailová adresa, na ktorú bude potrebné zasielať výzvy na kontrolu z hľadiska synergií je synergie27@mirri.gov.sk.

Časový aspekt synergií a komplementarít bude zabezpečený povinnosťou riadiaceho orgánu a vykonávateľov predkladať indikatívny plán výziev, ktorý bude obsahovať zoznam plánovaných a  vyhlásených výziev. Tento bude slúžiť tiež ako podklad pri posudzovaní synergických a komplementárnych účinkov pri vypracovaní stanoviska/substanoviska k posudzovanej výzve.

Koordinačný mechanizmus synergií tvorí aj medzirezortná koordinačná platforma, ktorá zahŕňa 5  pracovných skupín – 5 komponentov Plánu obnovy a odolnosti SR a 5 politických cieľov kohéznej politiky. Tieto pracovné skupiny v rámci jednotlivých ministerstiev, ako aj na medzirezortnej úrovni, zabezpečia definovanie a vyjasnenie presných deliacich línií medzi fondmi EÚ, Plánom obnovy a  odolnosti SR a ostatnými finančnými nástrojmi. Pracovné skupiny sú poradným orgánom Riadiaceho výboru a ich úlohou je zároveň participatívna tvorba základného obsahu výziev zohľadňujúca synergie s Plánom obnovy a odolnosti SR a priamo riadenými programami. Uvedené pracovné skupiny sú kreované na princípe partnerstva (zástupcovia podnikateľskej obce, akademickej obce, územnej samosprávy a tretieho sektora) a ich zasadnutia budú organizované podľa potreby aj počas obdobia implementácie. Každá pracovná skupina má vytvorený samostatný štatút. Koordináciu pracovných skupín zabezpečuje MIRRI SR/CKO v spolupráci s NIKA.

Nastavený mechanizmus uplatňovania synergií a komplementarít uvedený vyššie bude využívať MIRRI SR/CKO obdobným spôsobom aj v prípade projektov, ktoré SR bude realizovať v rámci iných programov EÚ, a to najmä Horizont Európa („Horizon Europe“), Nástroj na prepájanie Európy 2.0 NPE 2.0“), program LIFE, InvestEU, Program Interreg Slovensko – Česko 2021-2027, Program Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027, AMIF, Program pre Digitálnu Európu, Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD, „Community Led Local Development“), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, Leader a ALMA, ako aj makroregionálnych stratégií (napr. Stratégia EÚ pre dunajský región) rovnako podporujúcich významné investície v  rôznych oblastiach, ktoré budú komplementárne vo vzťahu k  intervenciám Plánu obnovy a odolnosti SR ako aj Partnerskej dohode Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027.

Podrobný mechanizmus uplatňovania synergií a komplementarít, postupy, úlohy, časové aspekty a  zapojenie riadiacich a sprostredkovateľských orgánov ako aj relevantných partnerov do tejto problematiky sú špecifikované v Systéme implementácie synergií a komplementarít medzi Partnerskou dohodou SR, Plánom obnovy a odolnosti SR a ostatnými nástrojmi podpory Európskej únie a Slovenskej republiky.

Dokumenty :