Fondy Európskej únie predstavujú hlavný nástroj na realizáciu politiky súdržnosti EÚ, ktorá je dôležitou investičnou politikou EÚ zameranou na znižovanie ekonomických a sociálnych rozdielov medzi členskými štátmi a ich regiónmi.

Financie z fondov EÚ sú rozdeľované v rámci tzv. programových období, trvajúcich vždy 7 rokov (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020, 2021-2027). Pre každé z týchto období sa okrem rozpočtu (tzv. viacročný finančný rámec) stanovujú nové ciele a priority, ktoré sa členské štáty snažia dosiahnuť.

Pre programové obdobie 2021 – 2027 bol 16. decembra 2020 prijatý Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027. Spolu s nástrojom obnovy NextGenerationEU sa tak EÚ umožní počas nasledujúcich rokov poskytovať financovanie vo výške bezprecedentných 1,8 bilióna EUR v snahe podporiť obnovu po pandémii COVID-19 a dlhodobé priority EÚ týkajúce sa rozličných oblastí politiky.

Najväčší podiel z tohto rozpočtu je vyčlenený na 5 spoločných politických cieľov politiky súdržnosti na posilnenie ekonomickej, sociálnej a územnej súdržnosti EÚ:

  1. konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa vďaka presadzovaniu inovatívnej a inteligentnej transformácie hospodárstva a regionálnej prepojenosti IKT;
  2. zelenšia, nízkouhlíková s prechodom na hospodárstvo s nulovým čistým obsahom uhlíka a odolná Európa vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich riadenia a udržateľnej mestskej mobilite;
  3. prepojenejšia Európa vďaka posilneniu mobility;
  4. sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa implementujúca Európsky pilier sociálnych práv;
  5. Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja všetkých typov území a miestnych iniciatív.

Hlavným legislatívnym rámcom pre programové obdobie 2021 – 2027 je Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (tzv. nariadenie o spoločných ustanoveniach).

8 fondov, na ktoré sa vzťahuje toto spoločné nariadenie, sú:

Každý fond má špecifické ciele definované v príslušných nariadeniach pre jednotlivé fondy.

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) je súčasťou Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) Európskej únie a je upravený v samostatných legislatívnych návrhoch. EPFRV preto nie je súčasťou nariadenia o spoločných ustanoveniach na roky 2021 – 2027, ale je úzko prepojený s politikou súdržnosti EÚ prostredníctvom svojho zamerania na regionálny rozvoj.

Všetky tieto fondy spravujú samotné krajiny EÚ prostredníctvom partnerských dohôd. Každá krajina pripraví v spolupráci s Európskou komisiou dohodu, v ktorej sa stanoví, ako sa finančné prostriedky použijú počas súčasného obdobia financovania.