Jedinečná príležitosť pre zainteresované strany zamyslieť sa nad dôležitou úlohou, ktorú zohráva politika súdržnosti EÚ pri zlepšovaní blahobytu všetkých ľudí žijúcich v Európe.

Európska komisia každé tri roky uverejňuje správu o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ, v ktorej opisuje pokrok a úlohu EÚ ako hnacej sily regionálneho rozvoja. Analyzuje sa v nej vývoj súdržnosti v EÚ podľa širokej škály ukazovateľov, ako sú prosperita, zamestnanosť, úroveň vzdelania a správa vecí verejných. Takisto v nej uvádza, ako politika súdržnosti podporuje regióny EÚ pri presadzovaní udržateľného rozvoja a prekonávaní výziev, ktorým čelia.

Svoju už 9. Kohéznu správu vydala Európska komisia 27. marca 2024, ktorá hodnotí dosahovanie súdržnosti v EÚ vrátane trendov do budúcnosti politiky súdržnosti EÚ. Viac informácií nájdete na stránke Európskej komisie ec.europa.eu.

V nadväznosti na 9. Kohéznu správu Európska komisia organizuje 11. – 12. apríla 2024 v Bruseli 9. Kohézne fórum. Ide o významné politické podujatie, ktoré sa koná každé 3 až 4 roky a združuje vysokých predstaviteľov európskych inštitúcií, ústredných vlád, regionálnych a miestnych predstaviteľov, hospodárskych a sociálnych partnerov, predstaviteľov mimovládnych organizácií a akademikov, aby sa zamerali na hlavné výzvy európskej politiky súdržnosti v kontexte globalizácie, nových disparít spojených so zelenou a digitálnou transformáciou a demografických výziev.

Živé prenosy všetkých prejavov a panelových diskusií budú dostupné na uvedenom linku: WMH (videliostreaming.com).