Dňa 23. septembra sa uskutočnilo ďalšie online zasadnutie pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ k aktuálnemu stavu prípravy Partnerskej dohody SR (PD SR), ako aj Operačného programu Slovensko (OP SK).

Letné obdobie bolo náročným obdobím, počas ktorého sa intenzívne pripravovala aktualizovaná verzia PD SR reflektujúc na neformálne pripomienky EK, ktoré boli zaslané v júni 2021. Následne prebehli viaceré online stretnutia priamo so zástupcami EK a mnohé online rokovania so zodpovednými rezortmi. Návrh PD SR a pripomienky EK boli zaslané aj členom pracovnej skupiny na vyjadrenie názoru/stanoviska.

Cieľom septembrového stretnutia bolo informovať partnerov o tomto procese a tiež o tom, ako boli zapracované pripomienky EK a pripomienky/návrhy členov pracovnej skupiny k májovému návrhu PD SR.

Členovia pracovnej skupiny boli informovaní aj o aktuálnom stave prípravy Fondu na spravodlivú transformáciu, technickej pomoci, cestovnej mapy budovania administratívnych kapacít,  integrovaného prístupu na riešenie demografických výziev a špecifických potrieb regiónov, ako aj o predpokladanom využití finančných nástrojov.

Paralelne s prípravou aktualizovanej PD SR prebieha aj príprava OP SK. Informácia o príprave tohto programu bola predmetom druhej časti programu zasadnutia.

Tretia časť programu zasadnutia bola venovaná diskusii formou workshopu k cieľu 3 – Prepojenejšia Európa v rámci pripravovaného OP SK. Diskusiu facilitoval zástupca mimovládnych neziskových organizácií. Týmto workshopom sa naštartovala séria diskusií so sociálno-ekonomickými partnermi, ktoré budú pokračovať uskutočnením ďalších workshopov k zvyšným štyrom politickým cieľom, Fondu na spravodlivú transformáciu a horizontálnym záležitostiam (technická pomoc a publicita).

Aktualizovaný návrh PD SR bude predložený EK na druhé neformálne posúdenie v prvej polovici októbra 2021 spoločne s prvým návrhom OP SK.