Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlásil dopytovo-orientovanú výzvu „Miestne občianske a preventívne služby“ v objeme 50 miliónov eur z Programu Slovensko 2021 – 2027 v rámci priority 4P6 Aktívne začlenenie rómskych komunít.

Špecifickým cieľom výzvy je „Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia(ESF+)“ prostredníctvom Podpory preventívno-informačných programov smerujúcich k zvýšeniu občianskej zodpovednosti a zlepšeniu občianskeho spolunažívania. Termín uzatvorenia výzvy je 3.11.2023.

Viac informácií o výzve nájdete na: https://www.itms2014.sk/

Kód výzvy: PSK-UV-001-2023-DV-ESF+