Sociálno-ekonomickí partneri, združení v pracovnej skupine Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+, dňa 17. 5. 2019 diskutovali o smerovaní investícií financovaných z fondov EÚ v programovom období 2021 – 2027.

Európska komisia vo februári 2019 zverejnila Správu o Slovensku 2019 s prílohou D, v ktorej predstavila svoj pohľad na oblasti, ktoré by mali byť financované z fondov EÚ v novom programovom období. Členom pracovnej skupiny tento dokument predstavila p. Ľudmila Majláthová zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Podľa analýzy Európskej komisie sa Slovensku v súčasnosti ekonomicky darí, ale zaostáva v oblastiach, ktoré sú kľúčové pre budúci rast, a to najmä – kvalita verejnej správy; vzdelávanie, veda, výskum, inovácie; vyrovnávanie regionálnych rozdielov a kvalita životného prostredia. Ďalšími dôležitými výzvami zostávajú: starnutie populácie, automatizácia, robotizácia a digitalizácia.

Diskusia pokračovala aj k ďalším krokom v procese prípravy programového obdobia 2021 – 2027 predstaveným zo strany ÚPVII.