Európska komisia každoročne prostredníctvom takzvaného Európskeho semestra komplexne hodnotí hospodársku situáciu v členských štátoch (Správa o Slovensku zverejnená vo februári 2019). Na základe tohto hodnotenia Rada EÚ prichádza so zoznamom špecifických odporúčaní šitých na mieru každej krajine. Tieto by mali členské štáty v záujme zvyšovania vlastnej konkurencieschopnosti premietnuť do praxe v priebehu nasledujúcich 12-18 mesiacov.

Rada EÚ odporúča Slovensku v období rokov 2019 a 2020 prijať opatrenia s cieľom:

1. Dosiahnuť strednodobý rozpočtový cieľ v roku 2020. Zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií, a to najmä systému zdravotnej starostlivosti a dôchodkového systému.

2. Zlepšovať kvalitu a inkluzívnosť vzdelávania na všetkých úrovniach a podporovať zručnosti. Zlepšiť prístup k cenovo dostupnej a kvalitnej starostlivosti o deti a dlhodobej starostlivosti. Podporovať integráciu znevýhodnených skupín, najmä Rómov.

3. Zacieliť hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na zdravotnú starostlivosť, výskum a inovácie, dopravu, najmä na jej udržateľnosť, na digitálnu infraštruktúru, energetickú účinnosť, konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov a sociálne bývanie, a to s ohľadom na regionálne rozdiely. Vo verejnom obstarávaní zvýšiť uplatňovanie kritérií kvality a nákladov životného cyklu.

4. Naďalej zlepšovať účinnosť súdneho systému a zamerať sa na posilnenie jeho nezávislosti, a to aj pri menovaní sudcov. Zvýšiť úsilie zamerané na odhaľovanie a stíhanie korupcie, a to najmä v prípadoch korupcie veľkého rozsahu.