Prispieť k nevyhnutnému prechodu na čisté, obehové, energeticky účinné, nízkouhlíkové a klimaticky odolné hospodárstvo je ambíciou nového programu LIFE 2021-2027. Vďaka týmto cieľom program prispeje k ochrane a zlepšeniu kvality životného prostredia a k zastaveniu a zvráteniu straty biodiverzity. 

Nový program LIFE 2021-2027 má ambíciu prispieť k nevyhnutnému prechodu na čisté, obehové, energeticky účinné, nízkouhlíkové a klimaticky odolné hospodárstvo, k ochrane a zlepšeniu kvality životného prostredia a k zastaveniu a zvráteniu straty biodiverzity. Celkový rozpočet pridelený na program LIFE je 5,4-miliardy EUR, z čoho 3,5-miliardy eur je určených na environmentálne činnosti a 1,9-miliardy EUR na opatrenia v oblasti klímy.

Dňa 13. júla boli vyhlásené prvé výzvy programu LIFE na rok 2021 s celkovou alokáciou 580 mil. eur v nasledovných oblastiach:

1. Príroda a biodiverzita;
2. Obehové hospodárstvo a kvalita života;
3. Zmierňovanie zmeny klímy a adaptácia na ňu;
4. Prechod na čistú energiu;
5. Prevádzkové granty pre neziskové organizácie.

Spolu s výzvami sa zverejnila aj séria videonávodov, ktoré predstavujú program LIFE, jednotlivé výzvy či tipy ako napísať a predložiť úspešný projekt. Bližšie informácie sú dostupné na stránkach Európskej výkonnej agentúry pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA).