Európska komisia pripravuje vyhlásenie prvých piatich výziev na predkladanie projektov v rámci nového programu EU4Health. Prvé výzvy sú otvorené v nasledovných oblastiach:

1) Aktualizácia Európskeho informačného systému pre rakovinu s cieľom monitorovať a hodnotiť programy skríningu rakoviny – cieľom je zber relevantných údajov o skríningu rakoviny od členských štátov a zlepšiť monitorovanie vykonávanie programov skríningu rakoviny v celej Únii;

2) Špecializovaný program odbornej prípravy na rakovinu – cieľom je zvýšenie kvalifikácie a rekvalifikácie zdravotníckych pracovníkov v oblasti klinickej onkológie, chirurgie a rádiológie a súvisiacich ošetrovateľských služieb;

3) Kvalita a bezpečnosť radiačnej technológie v diagnostike a liečbe rakoviny – cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality a bezpečnosti využívania medicínskeho žiarenia, štandardov pracovných síl v rádio-nukleárnom medicínskom sektore prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy;

4) Európska sieť mladých vyliečených pacientov –cieľom je zlepšenie kvality života detí a mladých ľudí, ktorí prežili rakovinu, prostredníctvom zlepšenia sociálneho sieťovania a využitia platformy na zlepšenie väzieb medzi jednotlivcami, pacientmi, ľuďmi, ktorí prežili rakovinu, a sociálnymi a zdravotnými odborníkmi pôsobiacimi v prevencii a starostlivosti o rakovinu v celej EÚ;

5) Látky ľudského pôvodu (SoHO) – zvýšiť odolnosť, zabezpečiť kontinuitu dodávok a prístup k bezpečným a kvalitným terapiám, najmä v čase krízy – cieľom je umožniť lekárskym a profesijným organizáciám a orgánom členských štátov v podsektoroch SoHO rozvíjať a vymieňať si osvedčené postupy a zvyšovať prístup ku kvalitnému a bezpečnému použitiu kritických terapií založených na látkach ľudského pôvodu darovaných spoluobčanmi.

 Predpokladaný termín, v ktorom bude možné podávať projektové návrhy, je od 29. júla do 15. septembra 2021.