Implementačný plán Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (IP RIS3 SR) rozpracováva postupy a procesy pre splnenie chýbajúcich kritérií vo vzťahu k tematickej ex ante kondicionalite 1.1 pre tematický cieľ 1 Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a realizáciu relevantných investičných priorít financovaných v programovom období 2014 – 2020 ako aj opatrení, ku ktorým sa Slovenská republika zaviazala v operačnom programe Výskum a inovácie.

V  Implementačnom pláne RIS3 SR je

 • Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie stanovená ako jasná entita zodpovedná za riadenie RIS3 s dostatočným mandátom na zabezpečenie implementácie RIS3 SR;
 • stanovený časový harmonogram politických opatrení, ktoré sa majú realizovať s cieľom zabezpečiť plnenie rozpočtových a legislatívnych záväzkov súvisiacich s RIS3 SR;
 • stanovený časový harmonogram procesu ďalšej špecializácie v procese objavovania podnikateľských príležitostí, tzv. Entrepeneurial Discovery Process;
 • stanovený jednoznačný mechanizmus monitorovania realizovaných aktivít
 • poskytnuté ubezpečenie o schopnosti spolufinancovať intervencie z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) v rámci RIS3 z vnútroštátnych súkromných alebo verejných zdrojov
 • poskytnutý dôkaz o ukončení posudzovania efektívnosti využitia existujúcej výskumnej infraštruktúry.

 

V RIS3 SR boli schválené tri základné oblasti špecializácie SR: oblasti hospodárskej špecializácie, perspektívne oblasti špecializácie a oblasti špecializácie z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít. Tieto oblasti boli v IP RIS3 SR transformované do 5 domén inteligentnej špecializácie, ktoré boli navrhnuté na základe ekonomických, výskumných a znalostných parametrov, v súlade so zásadami Manuálu pre tvorbu stratégií inteligentnej špecializácie:

 • Dopravné prostriedky pre 21. storočie
 • Priemysel pre 21. storočie
 • Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel
 • Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
 • Zdravé potraviny a životné prostredie

 

Implementačný plán (SK, EN)schválila Rada vlády SR pre vedu techniku a inovácie 30. júna 2017.