Radu vlády SR pre politiku súdržnosti 20201 – 2027 (Rada) zriadila vláda SR uznesením č. 114 zo dňa 13. marca 2019 ako svoj koordinačný, poradný a iniciatívny orgán pre otázky týkajúce sa politiky súdržnosti v programovom období 2021 – 2027. Rada koordinuje proces prípravy Partnerskej dohody SR a operačných programov na roky 2021 – 2027 a odporúča vláde SR mechanizmus implementácie politiky súdržnosti EÚ na obdobie 2021 – 2027. V spolupráci s vecne príslušnými inštitúciami Rada dohliada na implementáciu fondov EÚ počas programového obdobia 2021 – 2027.

Rada pôsobí v súlade s ústavným postavením a činnosťou vlády. Vo svojej činnosti sa riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, právne záväznými aktmi Európskej únie, Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky, uzneseniami vlády Slovenskej republiky.

Rada má 33 členov a pozostáva z členov vlády, predstaviteľov samospráv a sociálno-ekonomických partnerov.