Štatút Rady vlády SR pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie (ďalej len „rada“) schválila vláda SR uznesením č. 142 z 13. marca 2024. Rada je koordinačným, poradným a iniciatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky pre otázky týkajúce sa regionálneho rozvoja a politiky súdržnosti Európskej únie. V pôsobnosti rady sa užšie prepája oblasť regionálneho rozvoja a politiky súdržnosti Európskej únie, a tak budú môcť byť skĺbené návrhy na riešenie modernizačného dlhu, nepriaznivej ekonomickej situácie, ale napríklad aj aktuálnych výziev slovenských regiónov spojených s klimatickou krízou či digitálnou transformáciou, s rozhodnutiami o využívaní podpory z fondov Európskej únie. Rada bude využívaná aj ako platforma pre permanentný dialóg vlády SR so samosprávou k aktuálnym otázkam a výzvam v oblasti regionálneho rozvoja, ktoré sa dotýkajú prosperity všetkých typov území – mestských alebo vidieckych oblastí.

Rada má 39 členov a pozostáva z členov vlády, predstaviteľov územnej samosprávy, splnomocnencov vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, rómske komunity a národnostné menšiny a sociálno-ekonomických partnerov.