Programy priamo riadené Európskou komisiou pre programové obdobie 2021 – 2027

Prijatím viacročného finančného rámca v decembri pre programové obdobie 2021-2027 Európska únia potvrdila, že počíta so zachovaním viacerých priamo riadených programov akými sú Horizont Europe, LIFE, Kreatívna Európa, Nástroj na prepájanie Európy (CEF) a Erasmus+. Avšak v dôsledku nových výziev, ktorým čelí Európa, ako sú najmä pandémia COVID-19 alebo migrácia, vzniká potreba financovania nových oblastí, a to prostredníctvom nových priamo riadených programov Európskou komisiou. K takýmto programom patrí: program Jednotný trh, program Digitálna Európa, program EU4Health alebo program rescEU.

Nový program EU4Health poskytne na základe skúseností získaných počas pandémie COVID-19 pevný základ pre činnosť EÚ v oblasti zdravia. V oblasti výskumu a inovácie bude program Horizont Europe ťažiť zo zvýšeného financovania, a to hneď ako bude k dispozícii financovanie z Plánu obnovy prostredníctvom nástroja NextGenerationEU. Výrazne sa posilnila aj podpora zvládania migrácie a riadenia hraníc, a to aj s cieľom do roku 2027 financovať až 10 000 príslušníkov pohraničnej stráže pre Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž. V oblasti bezpečnosti a obrany sa zriadi nový Európsky obranný fond na podporu konkurencieschopnosti, efektívnosti a inovačnej kapacity obrannej, technologickej a priemyselnej základne EÚ. Posilnia sa aj programy pre mladých ľudí, ako je Erasmus+ a Európsky zbor solidarity, pričom sa očakáva, že v priebehu nového viacročného finančného rámca sa počet účastníkov na programe Erasmus+ až strojnásobí.

HORIZONT EUROPE

9. rámcový program EÚ pre výskum a inovácie na obdobie rokov 2021 –2027 s navrhnutým rozpočtom približne 95,5 mld. EUR sa bude realizovať v rámci troch pilierov: Excelentá veda, Globálne výzvy a konkurencie schopnosť európskeho priemyslu, Inovatívna Európa

Tieto tri piliere sa členia na nasledovné oblasti:

1. pilier – Excelentná veda
– Európska rada pre výskum (ERC)
– Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
– Výskumné infraštruktúry (RI)

2. pilier – Globálne výzvy a konkurencie schopnosť európskeho priemyslu
– 6 výskumno-inovačných klastrov
– Spoločné výskumné centrum (JRC)

3. pilier – Inovatívna Európa
– Európska rada pre inovácie (EIC)
– Európske inovačné ekosystémy (EIE)
– Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Žiadateľmi môžu byť vedecké, výskumno-vývojové inštitúcie, individuálni vedci, neziskové organizácie, ale aj subjekty verejného a súkromného sektora. Žiadosti o granty predkladajú medzinárodné konzorciá, ale aj samostatní žiadatelia. Výška spolufinancovania z európskych zdrojov je v rozmedzí 70 –100 %.

Národný kontaktný bod: Centrum vedecko-technických informácií

Viac info k programu v slovenskom jazyku na tomto odkaze.

 

EU4Health

Na základe poznatkov získaných z krízy COVID-19 je EU4Health ambiciózny a špecializovaný program financovania na roky 2021 – 2027 na vybudovanie odolných systémov zdravotníctva v EÚ s cieľom lepšie nás pripraviť pre budúcnosť. Investíciami vo výške 5,1 miliardy EUR sa EU4Health stane z hľadiska financovania najväčším programom v oblasti zdravia, na základe ktorého sa poskytnú finančné prostriedky krajinám EÚ, zdravotníckym organizáciám a mimovládnym organizáciám.

Nový program EU4Health:
• posilní pripravenosť EÚ na významné cezhraničné ohrozenia zdravia prostredníctvom:
– vytvárania zásob zdravotníckych potrieb pre prípad krízy
– vytvárania rezerv zdravotníckeho personálu a odborníkov, ktorých bude možné nasadiť v celej EÚ pri riešení zdravotných kríz
– intenzívnejšieho monitorovania ohrození zdravia

• posilní zdravotnícke systémy, aby mohli čeliť epidémiám, ako aj dlhodobým výzvam prostredníctvom:
– podpory prevencie chorôb a podpory zdravia starnúcej populácie
– digitálnej transformácie systémov zdravotníctva
– prístupu k zdravotnej starostlivosti aj pre zraniteľné skupiny

• sprístupní lieky a zdravotnícke pomôcky, presadí obozretné a účinné používanie antimikrobík a podporí inovácie v medicíne a vo farmácii a ekologickejšiu výrobu

Národný kontaktný bod:  Ministerstvo zdravotníctva SR

Viac informácií k programu nájdete na tomto odkaze

Program Digitálna Európa na roky 2021 – 2027

Program má za cieľ podporovať a urýchľovať digitálnu transformáciu európskeho hospodárstva, priemyslu a spoločnosti, prinášať výhody európskym občanom, verejnej správe a podnikom v celej Únii a zvyšovať konkurencieschopnosť Európy v globálnom digitálnom hospodárstve a zároveň prispieva k prekonaniu digitálnej priepasti v celej Únii a k posilneniu strategickej autonómie Únie.

Rozpočet programu na obdobie rokov 2021 – 2027 pre celú EÚ je vo výške až 7,588 mld. eur.

Najväčšia časť z neho je určená na projekty z oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky (2,227 mld. eur), ďalej na projekty z oblasti umelej inteligencie (2,061 mld. eur), na projekty z oblasti kybernetickej bezpečnosti (1,650 mld. eur), ďalej na získavanie pokročilých digitálnych zručností (0,577 mld. eur) a na nasadzovanie, najlepšie využitie digitálnych kapacít a interoperabilitu (1,072 mld. eur). Forma podpory je vo väčšine prípadov nenávratný finančný grant.

Program je priamo riadený Európskou komisiou, prípadne ňou zvolenou výkonnou agentúrou (HaDEA). Na základe publikovaných výziev na predkladanie projektových návrhov sú prostriedky z programu prideľované úspešným žiadateľom na základe uzavretej grantovej zmluvy.

Národný kontaktný bod: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, sekcia digitálnej agendy.  Kontakt: tel. 02/2092 8210, email: ProgramDIGITAL@mirri.gov.sk

V prípade, že žiadatelia potrebujú podporné dokumenty (napr. podporný list alebo schválenie bezpečnostných záruk), dôrazne upozorňujeme, že je zodpovednosťou žiadateľov požiadať MIRRI SR o relevantné dokumenty s dostatočným časovým predstihom (1 mesiac) pred uzavretím zverejnenej výzvy.

Viac informácii o programe Digitálna Európa nájdete v anglickom jazyku na tomto odkaze a aktuálne zverejnené výzvy je možné nájsť na: F&T portáli.

 

Program Jednotný trh

Jednotný trh EÚ je najväčším trhom na svete, na ktorom sa ľudia, tovary, služby a kapitál môžu pohybovať takmer rovnako slobodne ako v rámci jednej krajiny. Občania EÚ môžu cestovať, študovať, pracovať bez toho, aby im v tom bránili hranice medzi členskými štátmi. Spotrebitelia môžu nakupovať bezpečné výrobky na trhu a spoľahnúť sa na vysokú úroveň bezpečnosti potravín. EK navrhuje pre budúci dlhodobý rozpočet EÚ na obdobie 2021 – 2027 nový osobitný program s rozpočtom 4,2 miliardy EUR, ktorého cieľom je posilniť postavenie a ochranu spotrebiteľov a umožniť malým a stredným podnikom (MSP) prosperovať. Tento nový program bude mať 6 cieľov:

Zachovať vysokú úroveň bezpečnosti potravín – prevenciou a kontrolou chorôb zvierat a škodcov rastlín, podporou udržateľnej výroby a spotreby potravín, podpora zlepšovania životných podmienok zvierat.

Dosiahnuť ešte vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľov – zabezpečiť, aby výrobky na trhu boli bezpečné a aby spotrebitelia poznali pravidlá. Cieľom je aj pomôcť vnútroštátnym orgánom, aby účinne spolupracovali a rýchlo komunikovali.

Zvýšiť konkurencieschopnosť podnikov, najmä MSP – Poskytovať rôzne formy podpory podnikom, najmä MSP ako sú napríklad granty a úverové záruky pre MSP v rámci Fondu InvestEU, uľahčiť prístup na trhy a znížiť administratívnu záťaž, podporovať rozširovanie inovácií a riešiť globálne a spoločenské výzvy, podporovať priaznivé podnikateľské prostredie a podnikateľskú kultúru.

Zlepšiť riadenie jednotného trhu a dodržiavanie pravidiel – Vykonávať a presadzovať existujúce pravidlá a ďalej ich rozvíjať v oblastiach, ako je právo obchodných spoločností a zmluvné právo, boj proti praniu špinavých peňazí a voľný pohyb kapitálu.

Vypracúvať a šíriť kvalitné štatistiky – Poskytovať financovanie národným štatistickým úradom na tvorbu a šírenie kvalitných štatistických údajov s cieľom monitorovať hospodársku, sociálnu, environmentálnu a územnú situáciu.

Vyvíjať účinné európske normy – Poskytovať finančnú podporu organizáciám, ktoré vypracúvajú celoeurópske štandardy. Štandardy v Európe zabezpečujú, aby výrobky a služby spĺňali dohodnutú úroveň kvality a bezpečnosti.

Program LIFE

Finančná podpora z programu LIFE s rozpočtom 5,5 mld. EUR bude zameraná na ochranu životného prostredia a zmierňovanie vplyvov zmeny klímy a tiež na podporu prechodu na čistú energiu zvýšením energetickej účinnosti a zvýšeného podielu obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe. Pôjde o jeden z nástrojov, ktorý EÚ umožní dosiahnuť jej klimatické ciele a stať sa klimaticky neutrálnou do roku 2050.

Program LIFE patrí medzi finančné programy EÚ, v prípade ktorých Komisia navrhuje najväčšie pomerné zvýšenie financovania na roky 2021 až 2027. V súlade s touto ambíciou intenzívnejšie financovať opatrenia v oblasti zmeny klímy Komisia navyše navrhla výdavky vo výške najmenej 25 % zo všetkých programov EÚ na boj proti klimatickým zmenám. Okrem priamych príspevkov bude program LIFE stimulovať aj ďalšie zdroje.

Hlavné prvky nového programu LIFE (2021 – 2027):
Pokračujúca podpora obehového hospodárstva a posilnenie zmiernenia zmeny klímy: Jej súčasťou je finančná podpora určená na dosiahnutie kľúčových politických cieľov v rámci dlhodobej strategickej vízie dosiahnuť do roku 2050 prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo. Opatrenia podporia úplný prechod na obehové hospodárstvo, ochranu a zlepšenie kvality ovzdušia a vody v EÚ, vykonávanie rámca politík v oblasti energetiky a klímy na obdobie do roku 2030 a plnenie záväzkov Únie podľa Parížskej dohody o zmene klímy;
Zvýšená podpora prechodu na čistú energiu: Nový špecifický podprogram, ktorý stimuluje investície a podporuje činnosti zamerané na energetickú efektívnosť a energiu z obnoviteľných zdrojov, najmä v regiónoch Európy, ktoré zaostávajú, pokiaľ ide o prechod na čistú energiu;
Zvýšená podpora ochrany prírody a biodiverzity: Ide o tradičnú zložku programu LIFE, ale teraz jej súčasťou budú nové, osobitné „strategické projekty v oblasti ochrany prírody“, ktoré umožnia všetkým členským štátom začleniť ciele politiky v oblasti prírody a biodiverzity do iných politík a programov financovania, ako sú napríklad poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, a zabezpečiť ucelenejší prístup vo všetkých odvetviach;
Jednoduchý a flexibilný prístup so zameraním na rozvoj a realizáciu inovatívnych spôsobov riešenia výziev v oblasti životného prostredia a klímy.

Národný kontaktný bod: Ministerstvo životného prostredia SR

Viac informácií nájdete v anglickom jazyku na tomto odkaze.

Nástroj na prepájanie Európy – CEF

V novom programovom období budú z CEF podporované projekty infraštruktúry spájajúce EÚ a jej regióny. Zároveň to pomôže lepšie integrovať odvetvia dopravy, energetiky a digitálnych technológií a urýchliť tak digitalizáciu a dekarbonizáciu hospodárstva EÚ. Konkrétne 60 % z rozpočtu CEF bude určených na splnenie cieľov v oblasti klímy v súlade so záväzkami EÚ vyplývajúcimi z Parížskej dohody.

Vychádzajúc z úspechov dosiahnutých v prebiehajúcom programovom období (2014 – 2020) bude NPE aj naďalej pomáhať vypĺňať deficit investícií v Európe, vytvárať nové pracovné miesta a podporovať hospodársky rast. V neposlednom rade bude tento nástroj poskytovať príležitosti zavádzať technológie vyvinuté vďaka programom EÚ v oblasti výskumu a inovácií, podporovať ich uvedenie na trh a zaručovať vybavenie transeurópskych sietí poprednými technológiami.

Program CEF sa zameriava na tri oblasti:
Doprava: financovanie strategických dopravných projektov najmä prepojená, udržateľná, inkluzívna, bezpečná mobilita, dekarbonizovaná doprava.
Energetika: program bude pomáhať dobudovať energetickú úniu a podporovať prechod Európy na čistú energiu v rámci balíka opatrení v oblasti čistej energie pre všetkých Európanov. V rámci oblasti Energetika sa bude podporovať zlepšenie prepojiteľnosť energetických systémov v EÚ a zvýšenie ich ochrany pred možným prerušením dodávok, ako aj ich vyššia funkčnosť a digitalizácia. Ďalej sa počíta s podporou kľúčovej infraštruktúry transeurópskej energetickej siete, a tým umožniť lepšiu integráciu vnútorného trhu s energiou, zvýšiť interoperabilitu sietí medzi hranicami a odvetviami a uľahčiť celkovú dekarbonizáciu nášho hospodárstva.
Digitálne technológie: program podporí digitalizáciu a infraštruktúru digitálnej pripojiteľnosti. Jedná sa o zavádzanie vysokokapacitných širokopásmových sietí, samotnej infraštruktúry potrebnej na poskytovanie digitálnych služieb a celkovej digitálnej transformácie spoločnosti a hospodárstva, podporu kľúčových projektov na splnenie cieľov digitálneho jednotného trhu, čím sa zabezpečí pripojiteľnosť používateľov, ako napr. nemocníc, zdravotných stredísk, škôl či výskumných pracovísk, prípadne zavádzanie sietí 5G pozdĺž hlavných dopravných trás. Cieľom je aj poskytnúť jednotlivým obciam kvalitné bezdrôtové pripojenie a umožniť pripojiť sa obciam i všetkým domácnostiam v EÚ do vysokokapacitných sietí. Viac informácií nájdete na tomto odkaze: Národný kontaktný bod pre CEF, časť digital: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, sekcia digitálnej agendy. email: cefdigital@mirri.gov.sk V prípade, že žiadatelia potrebujú podporné dokumenty od MIRRI SR (napr. podporný list alebo schválenie bezpečnostných záruk), dôrazne upozorňujeme, že je zodpovednosťou žiadateľov požiadať MIRRI SR o relevantné dokumenty s dostatočným časovým predstihom (1 mesiac) pred uzavretím zverejnenej výzvy.

Program Erasmus+

V rámci nasledujúceho dlhodobého rozpočtu EÚ navrhuje podporu vzdelávania, odbornej prípravy, podpora mládeže a športu.

Nový program s rozpočtom 26 mld. bude nielen inkluzívnejší a inovatívnejší, ale aj digitálnejší a ekologickejší. Bude kľúčom k dosiahnutiu európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 a zmobilizuje sektory vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu s cieľom rýchlej obnovy a budúceho rastu. Poskytne mnoho nových príležitostí pre európskych študentov. Vďaka zvýšenej dostupnosti a pružnejším formátom mobility poskytne príležitosti rôznym skupinám študentov vrátane tých, ktorí majú menej príležitostí. Program ponúkne nové príležitosti na spoluprácu, podporí inovácie v oblasti navrhovania učebných osnov, vzdelávacích a vyučovacích postupov a bude podporovať ekologické aj digitálne zručnosti. Bude tiež podporovať nové hlavné iniciatívy, ako sú Európske univerzity, Akadémie učiteľov Erasmus, Centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a DisoverEU.

Cieľom programu je:
• Zvýšiť počet príležitostí v zahraničí až pre 12 miliónov ľudí;
• Osloviť ľudí zo všetkých spoločenských prostredí;
• Podporiť budovanie silnejších vzťahov so zvyškom sveta prostredníctvom podpory mobility a spolupráce s tretími krajinami;
• Zameranie na podporu perspektívnych študijných odborov, ako sú obnoviteľné zdroje energie, zmena klímy, environmentálne inžinierstvo, umelá inteligencia alebo dizajn;

Národný kontaktný bod: SAAIC – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu; IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Program Kreatívna Európa

Návrh nového programu s rozpočtom 2,4 mld. EUR bude stavať na existujúcej štruktúre programu Kreatívna Európa s podprogramom Kultúra, podprogramom MÉDIÁ a posilneným Medzisektorovým podprogramom, ktorý umožní inovačné opatrenia tam, kde medzisektorová činnosť prináša pridanú hodnotu.

V oblasti KULTÚRA sa budú aj naďalej podporovať nadnárodné partnerstvá, siete a platformy a budú sa rozvíjať iniciatívy špecifické pre dané odvetvie, budú sa podporovať kultúrni a kreatívni prevádzkovatelia v ich úsilí o oslovenie publika v Európe a za jej hranicami a vytvoria sa prvky, ktorými sa zdôraznia konkrétne sociálne výhody, ktoré kultúra prináša jednotlivcom a spoločnosti. Posilnia sa existujúce osobitné akcie ako Európske hlavné mesto kultúry a značka „Európske dedičstvo“.

Podprogram MÉDIÁ sa bude zameriavať na podnecovanie spolupráce a inovácie pri tvorbe a výrobe európskych audiovizuálnych diel, a to aj pestovaním európskych talentov. Bude sa usilovať posilniť šírenie obsahu v kinách a online a zabezpečovať širší cezhraničný prístup k európskym audiovizuálnym dielam, a to aj prostredníctvom inovačných obchodných modelov.

MEDZISEKTOROVÝ podprogram bude podporovať prierezové činnosti realizované naprieč audiovizuálnym a inými kultúrnymi a kreatívnymi sektormi a tiež podporovať inovačné prístupy k tvorbe obsahu, sprístupňovaniu, šíreniu a propagácii vo všetkých kultúrnych a kreatívnych sektoroch.

Informácie o programoch v rámci Programového obdobia 2014-2020 je možné nájsť na tomto odkaze.

Bližšie informácie o novom programe na obdobie 2021-2027 a výzvach je možné nájsť na stránke Kancelárie Creative Europe Desk, ktorá je organizačnou zložkou Slovenského filmového ústavu.