Európska komisia začala dňa 29. septembra 2021 realizovať päť nových misií EÚ, ktoré predstavujú nový a inovačný spôsob spolupráce a zlepšenia životov ľudí v Európe, ako aj za jej hranicami. Snahou misií EÚ je riešiť veľké výzvy v oblasti zdravia, klímy a životného prostredia a dosiahnuť v týchto oblastiach ambiciózne a inšpiratívne ciele.

Misie – novinka programu Horizont Európa, ako aj originálna koncepcia politiky EÚ, ktorá spája niekoľko útvarov Komisie pod dohľadom deviatich členov kolégia – budú podporovať výskum s cieľom naplniť hlavné priority Komisie a nájsť odpovede na niektoré z najväčších výziev, ktorým v súčasnosti čelíme: boj proti rakovine, adaptácia na zmenu klímy, ochrana oceánov, morí a vôd, život v ekologickejších mestách a zabezpečenie zdravej pôdy a potravín.

Ide o nový nástroj, ktorý zahŕňa súbor opatrení, ako sú projekty v oblasti výskumu a inovácií, politické opatrenia a legislatívne iniciatívy, zameraných na dosiahnutie konkrétnych cieľov s veľkým dosahom na spoločnosť v konkrétnom časovom rámci. Cieľom piatich misií bude priniesť riešenia kľúčových globálnych výziev do roku 2030:

1) Adaptácia na zmenu klímy: podporiť aspoň 150 európskych regiónov a komunít, aby sa do roku 2030 stali odolnými voči zmene klímy. 2) Rakovina: spolu s európskym plánom na boj proti rakovine pracovať na zlepšení životov viac ako 3 miliónov ľudí do roku 2030 prostredníctvom prevencie, liečby a riešení umožňujúcich dlhší a lepší život. 3) Obnoviť naše oceány a vody do roku 2030. 4) 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030. 5) Dohoda o pôde pre Európu: 100 živých laboratórií, ktoré budú stáť v čele prechodu k zdravým pôdam do roku 2030.

Misie predstavujú nový prístup založený na spolupráci pri riešení niektorých hlavných výziev našich čias. Poskytujú mandát na dosiahnutie konkrétnych cieľov v stanovenom časovom rámci. Ich pôsobenie bude prínosom aj vďaka tomu, že výskum a inovácie v nich nadobudnú novú úlohu v kombinácii s novými formami riadenia a spolupráce, ako aj novým spôsobom zapojenia občanov vrátane mládeže.

Napríklad v rámci misie „Adaptácia na zmenu klímy“ sa plánuje poskytnúť 100 miliónov EUR na rozsiahle demonštračné projekty na riešenie závažných klimatických rizík, ako sú záplavy, prispôsobené miestnym podmienkam. Cieľom misie „Rakovina“ je vytvoriť nový model spoločného riadenia s cieľom zabezpečiť systematickú a účinnú integráciu pokroku vo výskume, inováciách a politike v oblasti rakoviny v Európe. Prostredníctvom misie „Oceány a vody“ sa vytvorí sieť majákov na úrovni morí a povodí s cieľom realizovať misiu a rozšíriť siete morských chránených oblastí. V rámci misie „Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá“ zapoja vybrané mestá svojich občanov do prípravy tzv. zmlúv o klíme v meste, aby pomohli dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2030. Misia týkajúca sa dohody o pôde bude nabádať ľudí k tomu, aby sa zapájali do iniciatív občianskej vedy zameraných na kolektívne zlepšenie zdravia pôdy.

Misie vychádzajú z programu Horizont Európa, ale pri ich realizácii sa rámec výskumu a inovácií ďaleko presiahne s cieľom vyvinúť nové riešenia a zlepšiť životy Európanov. Pridaná hodnota misií spočíva v tom, že fungujú ako portfólio opatrení zahŕňajúcich rôzne nástroje, obchodné modely a verejné a súkromné investície na úniovej, celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Pre úspech misií bude rozhodujúca podpora z iných európskych a národných programov. Na každú misiu bude stanovený konkrétny časový rámec a rozpočet, ktoré sa prispôsobia danému problému a plánu vykonávania.

Viac informácií:

Tlačová správa Európskej komisie

Otázky a odpovede: misie EÚ