Dňa 15. júna 2021 prijala  Európska komisia hlavný pracovný program rámcového programu Horizon Europe na roky 2021 a 2022, v ktorom sú uvedené ciele a konkrétne tematické oblasti, na ktoré sa vyčlení celkovo 95,5 miliárd EUR, z toho je 14,7 miliárd EUR vyčlenených špeciálne na posilnenie zdravia, ekológie a digitalizácie EÚ. Všetky tematické pracovné programy rámcového programu Horizon Europe sú schválené na obdobie rokov 2021 – 2022 a prvé výzvy na prekladanie žiadostí sú už uverejnené.

Investície v rámci programu Horizon Europe pomôžu urýchliť ekologický a digitálny prechod a prispejú k udržateľnej obnove po pandémii koronavírusu a k odolnosti EÚ voči budúcim krízam. Podporia európskych výskumných pracovníkov prostredníctvom štipendií, odbornej prípravy a výmen, vybudujú prepojenejšie a efektívnejšie európske inovačné ekosystémy a vytvoria výskumné infraštruktúry svetovej úrovne. Podporené budú projekty, ktoré rozvíjajú vedecké poznatky o zmene klímy a vyvíjajú riešenia na zníženie emisií skleníkových plynov a adaptáciu na zmenu klímy. Ďalším dôležitým cieľom programu je urobiť z tohto desaťročia európsku digitálnu dekádu a položiť základy pre nové digitálne podniky. Patria sem aj témy, ktorých cieľom je modernizácia zdravotníckych systémov a podpora výskumných kapacít, najmä na vývoj vakcín.

Program má ambíciu pomôcť pri odstraňovaní bezprostredných hospodárskych a sociálnych škôd spôsobených pandémiou koronavírusu a v spolu s programom NextGenerationEU prispeje k budovaniu postkoronavírusovej Európy.