Dňa 29.3.2019 sa uskutoční seminár Overovanie hospodárnosti výdavkov, ktorý je realizovaný v rámci komunikačnej platformy TAIEX, ktorú Európska komisia zriadila na zdieľanie cenných skúseností a najlepších praktík z implementácie. Organizovaním podujatia  cieli Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na riešenie praktických výziev v procese implementácie, ktoré je vhodné riešiť prostredníctvom získavania skúseností v dialógu so zahraničnými partnermi. Podujatia sa preto zúčastnia hostia zastupujúci riadiace orgány a orgány auditu z celej Európskej únie. Získané poznatky budú nápomocné pri hľadaní zlepšenia procesov súvisiacich s overovaním hospodárnosti výdavkov v aktuálnom ako aj pri príprave budúceho programového obdobia.