O eurofondoch po novom nerozhoduje iba štát, ale aj regióny. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) uvoľnilo prostredníctvom novinky – integrovaných územných investícií pre samosprávy 2,13 miliardy eur z celkového 13-miliardového Programu Slovensko. Už v septembri vyhlásime prvé výzvy na riešenie konkrétnych problémov regiónov. Všetky plánované výzvy vychádzajú z Programu Slovensko a budú otvorené do vyčerpania zdrojov. Podrobný systém tejto podpory dnes schválil Monitorovací výbor Programu Slovensko.

„Okrem možnosti čerpať eurofondy z klasických výziev, ktoré tak ako doteraz vyhlasujú ministerstvá, rozhodujú regióny historicky po prvý raz prostredníctvom integrovaných územných investícií o vyše 2 miliardách eur. Znamená to, že návrhy na ciele eurofondovej podpory idú zdola, z obcí, miest a krajov. Prvé výzvy vyhlásime v septembri a zamerajú sa na modernizáciu ciest II. a III. triedy, základných škôl a podporia aj projekty mesta Trenčín v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry. Som rád, že nový a regiónom bližší systém eurofondovej podpory, ktorý naše ministerstvo pripravovalo vo vzájomnom dialógu s regiónmi dva roky, sa v najbližších týždňoch stane realitou,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík.

„Do vedenia regionálneho rozvoja na MIRRI som prišla s jasnými cieľmi a jedným z nich bolo čo najrýchlejšie naštartovanie integrovaných územných investícií. Eurofondy šité priamo na mieru potrebám regiónov fungujú v mnohých krajinách Európskej únie. My sme sa inšpirovali úspešnými príkladmi zo zahraničia a vytvorili systém založený na dôvere a zodpovednosti, v ktorom štát zveruje rozhodovanie o časti eurofondov do rúk partnerov z regiónov. Ich zástupcovia totiž najlepšie vedia, čo by chceli s podporou európskych zdrojov zlepšiť. Novinkou je tiež väčšia flexibilita využitia európskych zdrojov – regióny si samé určia kedy a na aké projekty investujú pridelené eurofondy a štát dohliadne iba na to, aby projekty spĺňali pravidlá Európskej komisie,“ uviedla štátna tajomníčka MIRRI SR pre regionálny rozvoj Barbora Lukáčová.

O integrovaných územných investíciách rozhodujú vo všetkých ôsmich krajoch Rady partnerstva. Za daný kraj združujú zástupcov samosprávy, štátnej správy a sociálno – ekonomických partnerov, ako sú mimovládne organizácie, podnikatelia či cirkvi. Spomínaných osem rád partnerstva má z Programu Slovensko vyčlenených približne 1,5 miliardy eur. Tieto zdroje sú určené na priority definované v Programe Slovensko a tiež na projekt Európske hlavné mesto kultúry – Trenčín. Na regionálnej úrovni každého kraja si partneri strategicky dohodli, koľko prostriedkov a na aké typy projektov sa investuje. To si po novom územie určuje samé, a to v integrovaných územných stratégiách. Tie obsahujú hlavné ciele budúceho rozvoja územia, podľa ktorých vzniknú konkrétne projekty.

O zvyšných približne 650 miliónoch eur na integrované územné investície rozhodnú Kooperačné rady území udržateľného mestského rozvoja (UMR). Kooperačných rád UMR je 18 a zastrešujú potreby obcí okolo najväčších miest Slovenska. Nie sú súčasťou a ani podriadené krajským radám partnerstva. O využití eurofondov rozhodne každá kooperačná rada UMR vopred obdobným systémom ako krajské rady partnerstva. Zámery podpory taktiež vychádzajú z priorít definovaných v Programe Slovensko a tiež na projekt Európske hlavné mesto kultúry – Trenčín. Objem eurofondov, o ktorých rozhodnú kooperačné rady, záleží od veľkosti populácie územia a pohybuje sa od 20 miliónov eur až po približne 120 miliónov eur pre UMR mesta Košice.

Na Slovensku je v súčasnosti 18 území udržateľného mestského rozvoja: Bratislava; Košice; Prešov; Nitra; Žilina; Martin; Trenčín; Banská Bystrica – Zvolen; Trnava; Ružomberok – Liptovský Mikuláš; Michalovce; Poprad – Svit – Kežmarok; Humenné; Lučenec; Rimavská Sobota; Levice; Nové Zámky a Prievidza – Nováky.

„Spoločným cieľom integrovaných územných investícií je podporiť spoluprácu územných partnerov v prospech čo najefektívnejšieho využitia európskych zdrojov na rozvoj a vyššiu kvalitu života obyvateľov regiónov. Všetky výzvy na integrované územné investície plánujeme vyhlásiť do konca tohto roka, aby pozitívny dopad eurofondov na svoj život pocítil každý občan v bežnom živote,“ dodal minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík.

V novom programovom období je pre Slovensko z európskych fondov v rámci nového Programu Slovensko vyčlenená suma 12,59 miliardy eur. Najvyššia alokácia je určená na zelené a klimatické ciele a zvýšenie energetickej bezpečnosti (4,2 miliardy eur). Na zamestnanosť, kvalitné vzdelávanie a fungujúce sociálne služby pôjde 3,3 miliardy eur. Na rozvoj inteligentnej a bezpečnej dopravy sú určené 2 miliardy eur. Do vedy, výskumu, inovácií a digitalizácie sa investuje 1,9 miliardy eur. Rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva či turizmu podporí 400 miliónov eur. Fond na spravodlivú transformáciu vo výške 441 mil. eur podporí prechod regiónov k zelenšej ekonomike a pomôže im prekonať dopady uzatvorenia uhoľných baní a dekarbonizácie priemyslu.