V dňoch 27.02.  až  01.03.2019 sa uskutoční v poradí už tretia misia OECD v rámci projektu medzinárodnej spolupráce medzi Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a OECD pod  názvom „Od stratégie k činu: Zabezpečenie integrity a riadenia rizík spojených s podvodmi  pri čerpaní fondov EÚ na Slovensku“. Cieľom misie zameranej na hodnotenie rizík spojených s podvodmi je detailne oboznámiť OECD s postupmi pri riadení rizík spojených s podvodmi v prostredí riadiacich orgánov. Celkovým výstupom projektu bude stratégia spoločne s akčným plánom ako hlavným strategickým dokumentom v oblasti boja s korupciou a podvodmi pri implementácii fondov EÚ, ktorý prinesie konkrétne opatrenia na podstatné zlepšenie existujúceho stavu. Zavedenie týchto opatrení bude mať zásadný vplyv na kvalitu implementácie aj v programovom období po roku 2020.