V dňoch 18. a 19.4.2024 sa v účelom zariadení Národnej rady SR Častá – Papiernička konalo  stretnutie „Spoločne tvoríme lepšie regióny“ s partnermi miestnej a regionálnej samosprávy,  ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia Kooperačných rád, zástupcovia krajov, zástupcovia UMR (udržateľného mestského rozvoja), ako aj zástupcovia Regionálnych centier MIRRI SR.  Dvojdňové stretnutie otvoril minister MIRRI SR Richard Raši. Ako uviedol : „Stretnutie nadväzuje na výjazdové rokovania vlády, rokovania  MIRRI  SR a rezortné dni.” Minister vyzval  prítomných, aby „diskusia  bola neviazaná a otázky otvorené. Ide nám o to, aby v novom programovom období bolo lepšie čerpanie. Do regiónov pôjde 2,3 miliardy eur, ale už teraz vieme, že ich pôjde viac… ” Cieľom stretnutia je „diskusia“ s partnermi miestnej a regionálnej samosprávy, doplnil štátny tajomník MIRRI SR Michal Kaliňák.

V úvode programu predstavil štátny tajomník novú organizačnú štruktúru MIRRI SR, ktorej zmena bola reakciou na audit Európskej komisie. V rámci panelu „Aktuálne informácie MIRRI SR“ bola ďalej predostretá  koncepcia fungovania Riadiaceho orgánu, nakoľko  ako uviedol štátny tajomník Michal Kaliňák, „ rezort má jasnú predstavu  o efektívnom fungovaní  ministerstva, vrátane už rozbehnutých rezortných dní v regiónoch, stretnutia so starostami, primátormi, prednostami či sociálnoekonomickými partnermi.  Agenda regionálneho rozvoja je spojená aj s inými ministerstvami, a preto snahou je aj nadviazať úzku kooperáciu s ďalšími rezortmi.“

V nadväznosti na potreby samospráv bola zriadená  Rada vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti EÚ.  Rada vlády  má 39 členov a svoje zastúpenie v nej majú predstavitelia územnej samosprávy, lokálna a regionálna samospráva. K členom rady patria tiež zástupcovia akademickej obce, zamestnávateľských združení a zväzov, či splnomocnenci vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, rómske komunity a národnostné menšiny. Rada bude zasadať spravidla raz za tri mesiace a vždy aj podľa potreby. „Rada vlády bude sitom pre legislatívu, ktorá sa dotkne územia“, upresnil štátny tajomník MIRRI SR.

Predostretá bola aj aktualizácia fungovania Regionálnych centier MIRRI SR, ktorej cieľom je, aby sa sústredilo zmysluplné poradenstvo v oblasti eurofondov a dotácií  pre starostov, primátorov, občanov, podnikateľov či tretí sektor.  RC MIRRI SR aktívne fungujú vo všetkých krajských mestách v úzkej spolupráci s ďalšími štátnymi inštitúciami.  „V každom kraji máme regionálne centrum a pôjdeme do každého regiónu, kde Vám  predstavíme ľudí, ktorí Vám musia poskytnúť informácie k eurofondom a výzvam. Budeme pozývať  ZMOSY, okresné úrady a županov“, dodal Michal Kaliňák.

Na stretnutí boli prítomným prestavené aktivity v legislatíve, ako je novelizácia zákona o verejnom obstarávaní, príprava návrhu zákona o podpore prioritných okresov či informácia k strednodobému preskúmaniu Programu Slovensko. Legislatívny zámer k príprave zákona o prioritných okresoch  by mal byť v najbližšom období v medzirezortnom pripomienkovaní. Regionálny príspevok sa zmení a pôjde o podporu príspevku pre prioritný okres. Zoznam priorizovaných okresov bude v gescii MIRRI SR. Základným cieľom je získať kompletný obraz o regióne. Nejde iba o názov, ale aj nové koncepčné prístupy.

Hlavnou témou stretnutia bol súčasný stav implementácie Integrovaných územných investícií v podmienkach Rád partnerstva a Kooperačných rád UMR. „Integrované územné investície predstavujú kompletný balík od plánovania po realizáciu projektu, teda princíp zdola nahor, kde podporené projektové zámery vyvstanú z územnej dohody Kooperačných rád udržateľného mestského rozvoja a Rád partnerstva“, objasnila Veronika Vozárová, riaditeľka odboru metodiky a koordinácie integrovaných územných stratégií. Ako dodala, „každá integrovaná územná investícia musí byť v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku,  prioritne s Integrovanou územnou stratégiou daného územia. V rámci pripravovaných výziev sa uplatňuje participatívny proces na pripomienkovanie výziev, do ktorého sú zapojení aktéri územnej a miestnej samosprávy, kooperačné rady, technické sekretariáty a aj regionálne centrá MIRRI SR.” Odbor metodiky a koordinácie integrovaných územných stratégií taktiež predstavili nové znenie Metodického usmernenia RO č.8, vydaného Riadiacim orgánom Programu Slovensko – MIRRI SR. Predmetný dokument v sebe zahŕňa záväzné postupy a procesy, ktorými sa partneri v území v rámci IUI riadia.

Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR,  ktorí prítomným bližšie predstavili zásadu DNSH (DO NOT SIGNIFICANT HARM), ktorá bola prijatá v snahe podporiť investície do environmentálne udržateľných hospodárskych činností s cieľom obmedziť investície, ktorými by sa významne poškodzovalo životné prostredie.

Stretnutie otvorilo priestor na obojstrannú efektívnu diskusiu, ktorej otázky a odpovede budú určite nápomocné pri rozbehnutej implementácii Integrovaných územných stratégií.