V Bratislave sa zišli členovia pracovnej komisie pre prípravu Partnerskej dohody SR a operačných programov na budúce programové obdobie 2021-2027. Hovorili o dosiahnutom pokroku pri príprave eurofondov na nasledujúce roky, pričom ucelený návrh Partnerskej dohody SR je už pripravený a už bol zaslaný na neformálne posúdenie Európskej komisii (EK).

Návrh dokumentu pripravovala sekcia Centrálny koordinačný orgán (CKO) Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Pri jeho príprave aktívne spolupracovala so zainteresovanými stranami a sociálno-ekonomickými partnermi. Okrem Partnerskej dohody SR je už pripravená aj tzv. intervenčná logika jednotlivých priorít Slovenska. Tá bude základom pre budúce operačné programy na roky 2021-2027, cez ktoré sa budú čerpať európske zdroje. Aktuálne sa o nej intenzívne rokuje so zástupcami EK.

„Témou zasadnutia pracovnej komisie bol primárne dosiahnutý pokrok pri príprave nového eurofondového obdobia z hľadiska Slovenska. Prípravu Partnerskej dohody, ktorá je základným dokumentom pre vyžívanie eurofondov po roku 2020, systematicky zastrešuje práve naša sekcia,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie CKO Denisa Žiláková. Ide o dlhodobý proces, ktorý sa začal už počas slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v roku 2016 a vyústil do vypracovania Východiskového návrhu priorít SR pre politiku súdržnosti 2021-2027. Dokument jednohlasne 3. októbra 2019 schválila Rada vlády SR pre politiku súdržnosti. Celá príprava a procesy v rámci nej sa robia v súlade s harmonogramom prípravy programového obdobia, ktorý je dohodnutý s EK. Jej zástupcovia boli vo februári na pracovnom rokovaní v Bratislave a vyjadrili spokojnosť s tým, že sa Slovensko tohto harmonogramu drží.

Aby boli eurofondy využité čo najefektívnejšie, musela byť do prípravy zapojená aj územná samospráva. Táto kooperácia je zakotvená v Memorande o spolupráci, ktoré podpísal ÚPVII s Úniou miest Slovenska, Združením miest a obcí Slovenska a Združením samosprávnych krajov SK8. Táto dohoda je základom na to, aby boli jednotlivé regióny Slovenska cielene z eurofondov podporované.

Ďalšou dôležitou témou zasadnutia bola diskusia o aktuálnom stave plnenia základných podmienok, ktoré sa týkajú prípravy koncepčných a strategických dokumentov Slovenska, ako aj opatrení, aby boli eurofondy úspešne implementované. Diskusia sa opierala aj skúsenosti z využívania eurofondov v minulých programových obdobiach. Dôležitou súčasťou zasadnutia bolo aj riešenie hlavných východísk pre nastavenie implementačnej štruktúry jednotlivých fondov a programov v budúcich rokoch na Slovensku.