Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu „Zvýšenie dostupnosti systémov verejnej správy“ v objeme takmer 13,8 miliónov eur z Programu Slovensko 2021 – 2027 z opatrenia 1.2.1. Podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie.

Primárnym cieľom výzvy „Zvýšenie dostupnosti systémov verejnej správy“ je prostredníctvom nenávratného finančného príspevku zvýšiť dostupnosť informačných systémov verejnej správy.

Pri zvýšení dostupnosti informačných systémov verejnej správy (ISVS) pôjde prioritne o použitie služieb verejnej alebo privátnej časti vládneho cloudu. Toto je možné vďaka použitiu verejne dostupných technológií, ktoré zaručujú hore-uvedenú dostupnosť. Spomínanú vyššiu dostupnosť ISVS dosiahneme aj vďaka:

  • predpripraveného dizajnu verejne dostupných cloudových služieb poskytovateľa, ktorý nám ponúka automaticky zálohované služby, ponúkané v rôznych leveloch vysokej dostupnosti, ktoré sú na výber pri takmer každej službe,
  • automatizácií procesov pri havarijných stavoch, poskytujúcich rôzne možnosti obnovenia záloh ISVS,
  • automatizácii ponúkaných služieb verejných poskytovateľov cloudových služieb, ktoré sú na trhu dlho a zároveň sú dostupné pre širokú verejnosť, je možné vyžiadať si služby a tie sú doručené na počkanie hneď po schválení, elasticite ponúkaných služieb verejných cloudových poskytovateľov. Toto sa dá taktiež automatizovať na základe nastavených spúšťačov, kedy je zvýšenie kapacity služby dostupné (a platené), len počas zvýšeného dopytu a v čase, keď je dopyt nízky, sa služby znova prispôsobia a znížia svoju spotrebu hardvérových zdrojov. So statickými zdrojmi hardvéru je tento limit statický a po dosiahnutí maximálneho počtu pripojení sa služba stáva nedostupnou,
  • architektúre postavenej na technológii verejne dostupných cloudových poskytovateľov, ktorí ročne investujú nemalé zdroje do zabezpečenia svojich globálne poskytovaných služieb. Zvyšovaním bezpečnosti znižujú riziko úspešnosti hackerských útokov a tým zvyšujú dostupnosť ponúkaných služieb.

Výstupom projektov bude riešenie, ktoré celkovo zlepší prevádzku ISVS tak, aby sa dosiahla vyššia dostupnosť pomocou viacerých aspektov. Možným riešením je hybridné prostredie zložené z privátnej aj verejnej časti vládneho cloudu.

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi subjekty verejnej správy, ktoré sú bližšie špecifikované vo výzve.

Viac informácií o výzve nájdete tu:

https://www.eurofondy.gov.sk/vyzvy/vyzvy-program-slovensko/