Podpora v rámci tejto výzvy sa bude realizovať formou refundácie oprávnených nákladov vynaložených v roku 2021 na prípravu projektového návrhu v programe Horizon Europe v rámci výziev vyhlásených v nasledujúcich pilieroch:
1. pilier – Excelentná veda
2. pilier – Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu
3. pilier – Inovatívna Európa

Hlavným zámerom výzvy je stimulovať účasť slovenských organizácií výskumu a vývoja v rámci programu Horizon Europe v programovom období 2021-2027. Cieľom je podporiť zvýšenie účasti slovenských organizácií výskumu a vývoja na koordinácii alebo účasti na riešení projektov v programe.

Za oprávnené náklady sa považujú mzdové náklady a ostatné osobné náklady, náklady na zdravotné a sociálne poistenie, cestovné náklady a náklady na služby.

Finančné prostriedky na refundáciu nákladov spojených s prípravou projektu do programu Horizon Europe poskytuje agentúra príjemcovi na základe písomnej zmluvy o poskytnutí prostriedkov.

Bližšie informácie k zapojeniu sa do výzvy sú publikované na stránke tu