Na svojom druhom zasadnutí dňa 19. 9. 2019 Pracovná komisia podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pre prípravu Partnerskej dohody SR a operačných programov SR na programové obdobie 2021 – 2027 diskutovala o výsledkoch procesu prioritizácie investičných potrieb SR k jednotlivým cieľom politiky súdržnosti EÚ 2021 – 2027.

Návrh investičných potrieb/priorít vzišiel z online dotazníkového prieskumu, ktorého sa zúčastnilo 150 subjektov zahŕňajúcich štátnu správu, územnú samosprávu, neziskové, mimovládne organizácie, súkromný sektor a rôzne profesijné združenia.

V období od mája do augusta 2019 boli výstupy dotazníkového prieskumu následne konzultované s príslušnými rezortmi zodpovednými za tematické oblasti v rámci jednotlivých cieľov politiky súdržnosti na obdobie 2021 – 2027. Rezorty pre príslušné ciele vypracovali tzv. návrhové listy, v ktorých zadefinovali podrobnejšie návrhy opatrení aj s odôvodnením, prečo je potrebná ich realizácia. Celkovo bolo vypracovaných 239 návrhových listov. Ďalším krokom bol analytický hierarchický proces, cieľom ktorého bolo prostredníctvom nezávislých hodnotiteľov, prideliť identifikovaným prioritám v rámci jednotlivých cieľov váhy, tzn. zoradiť ich na základe troch hlavných kritérií – závažnosti, naliehavosti a realizovateľnosti.

 Návrh investičných priorít bude diskutovaný aj v pracovnej skupine Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+, a tiež na Rade vlády SR pre prípravu Partnerskej dohody SR a operačných programov 2021 – 2027. Jeho finálna verzia bude súčasťou návrhu Partnerskej dohody SR, ktorý bude predmetom negociácií s Európskou komisiou.