Priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie, špecifický cieľ 1. Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy.

Klíma: https://sk.plsk.eu/-/oznamenie-o-vyhlaseni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-prispevok-pre-projekty-fmp-turystyka-i-kultura-655101

 

Priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie, špecifický cieľ 2. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia.

Biodiverzita: https://sk.plsk.eu/-/oznamenie-o-vyhlaseni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-prispevok-pre-projekty-fmp-turystyka-i-kultura-655101-656871-656892

 

Priorita 2. Prepojenejšie pohraničie, špecifický cieľ 1. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility, aktivita 1. Zlepšenie kvality cestnej infraštruktúry cezhraničného charakteru pri zohľadnení aspektov udržateľnej dopravy.

Cesty: https://sk.plsk.eu/-/oznamenie-o-vyhlaseni-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-prispevok-pre-projekty-fmp-turystyka-i-kultura-655101-656871

 

Žiadosti je možné predložiť v lehote od 22.12.2022 do 31.03.2023. Viac informácií o výzvach nájdete na jednotlivých linkoch.

 

Vyhlásené sú aj 2 vyzvania na správcov Fondu malých projektov, a to v rámci priority 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia, špecifický cieľ 2. Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom“, a priority 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie, špecifický cieľ 1. Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie.