Operačný Program Slovensko je súčasťou najväčšej reformy eurofondov v histórii krajiny

Zelené riešenia, energetická bezpečnosť, digitalizácia a lepší život ľudí v regiónoch. Vláda dnes schválila Program Slovensko, na základe ktorého budeme čerpať takmer 13 miliárd eur v novom programovom období. Dokument, ktorý na rokovanie vlády predložila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová, určuje podrobne oblasti, kam bude Slovensko nové eurofondy investovať. Program Slovensko nahradí doterajších šesť operačných programov a výrazne sa tiež zredukuje byrokratická náročnosť procesu využitia európskych zdrojov.

„Program Slovensko znamená najdôležitejší míľnik na ceste k lepšie spravovaným eurofondom, férovej podpore regiónov a investovaní do riešení, ktoré pomôžu Slovensku stať sa prosperujúcou a úspešnou krajinou. Pripravili sme kvalitný, transparentný a nebyrokratický systém pre čerpanie takmer 13 miliárd eur z nových eurofondov, ktoré budú smerovať presne do tých oblastí, kde sú najviac potrebné,“ vyhlásila vicepremiérka Remišová.

Hlavný programový dokument pre nové eurofondy pripravili experti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v úzkej spolupráci so všetkými relevantnými partnermi. „Program Slovensko vznikal širokým participatívnym procesom, do ktorého boli okrem nášho ministerstva investícií zapojené všetky rezorty, predstavitelia samospráv, akademickej obce, výskumu, podnikateľov, zamestnávateľov, odborov, priemyslu, mimovládneho sektora. Absolvovali sme vyše 700 expertných rokovaní, sú za tým tisícky hodín práce. Ďakujem všetkým, ktorí sa na tvorbe Programu Slovensko i Partnerskej dohody podieľali,“ uviedla Remišová.

„Keď chápeme Partnerskú dohodu, ktorú vláda schválila v apríli, ako rámcový strategický investičný plán pre nové eurofondy, tak Program Slovensko rozmieňa tieto investičné oblasti na drobné. Najväčšia časť financií v nasledujúcich rokoch pôjde – v súlade s nariadením Európskej komisie – na zelené riešenia. Počas náročných rokovaní s Európskou komisiou sa nám však podarilo presadiť, aby sme z nových eurofondov mohli vykrývať aj obrovské investičné dlhy z minulosti, ktoré nám tu zanechali predchádzajúce vlády. Sú to najmä regionálne cesty, kanalizácia a prístup k pitnej vode,“ zdôraznila vicepremiérka.

Kľúčové oblasti rozvoja sú rozdelené v súlade s európskou legislatívou do piatich cieľov. V programovom období 2021 – 2027 bude Slovensko celkový balík 12,59 mld. € investovať na stanovené ciele nasledovne:

   • Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie Slovensko: 1,89 mld. €
   • Zelenšie Slovensko: 4,2 mld. €
   • Prepojenejšie Slovensko: 2 mld. €
   • Sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko: 3,25 mld. €
   • Európa bližšie k občanom: 400 mil. €

 Špecifickým cieľom je Fond na spravodlivú transformáciu: 441 mil. €

(*zvyšné zdroje – 410 mil. € sú určené na technickú pomoc)

„Eurofondy na nové programové obdobie sú pre Slovensko obrovskou historickou šancou, ako sa posunúť vpred. Ak chceme budovať úspešnú budúcnosť našej krajiny, musíme oveľa viac investovať do oblastí, ktoré ľuďom na Slovensku zabezpečia lepšie platené miesta s pridanou hodnotou.“ Na vedu, výskum, inovácie, priemyselnú transformáciu, digitalizáciu a podporu rastu malých a stredných podnikov preto pôjde súhrnne takmer 1,8 miliardy eur„Slovensko doteraz do vedy a výskumu dlhodobo investovalo len necelé percento HDP, pričom priemer EÚ je 2,3 percenta,“ upozornila Remišová. Viac ako 160 miliónov € pôjde na podporu slovenských vedcov a zlepšenie podmienok pre ich výskumné aktivity.

Najväčšia časť nových eurofondov bude smerovať na zelené a klimatické ciele, časť z nich priamo podporí aj zvýšenie energetickej bezpečnosti Slovenska. „Agresia Ruska proti Ukrajine nám všetkým ukázala, že už sa nemôžeme spoliehať na staré zdroje energie a schémy. Slovensko musí nutne hľadať spôsoby, ako zvýšiť svoju energetickú bezpečnosť a nezávislosť,“ upozornila Remišová. Kľúčové preto budú investície do zatepľovania a znižovania energetickej náročnosti budov (722 miliónov €), do energetickej efektívnosti podnikov (78 miliónov €) a využívania obnoviteľných zdrojov energie (398 miliónov €)„Investície z nových eurofondov umožnia kompletnú obnovu a zateplenie bytových domov so 16 000 bytmi a 500 verejných budov. Až 35 000 domácností získa podporu na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie.“

Nové eurofondy Slovensku tiež pomôžu pri riešení mnohých problémov, ktoré boli dlhodobo zanedbávané predošlými vládami. Ide o budovanie kanalizácie a vodovodov (668 miliónov €) a tiež o budovanie a opravy ciest I. triedy (241 miliónov €)ciest II. a III. triedy (169 miliónov €) a v neposlednom rade aj o rekonštrukcie miestnych komunikácií (62 miliónov €).

„Ťažko budeme hovoriť o rozvoji regiónov, inováciách či digitalizácii, keď nevyriešime základné problémy, ktoré ľudí trápia už dlhé desaťročia. Obyvatelia vyše 400 obcí ešte ani dnes nemajú bezpečný prístup k pitnej vode. Z nových eurofondov bude možné vybudovať 500 km novej vodovodnej siete a zabezpečiť vodovod pre 120 000 ľudí. Ďalším problém, ktorý trápi ľudí v regiónoch, sú stovky kilometrov ciest II. a III. triedy, ktoré sú v havarijnom stave… Preto sme tvrdo obhajovali naše národné priority a výsledkom je, že z nových eurofondov budeme môcť investovať aj do týchto dlhodobo zanedbávaných oblastí. Ľudia vo všetkých regiónoch Slovenska si zaslúžia európsku kvalitu života a služby na úrovni 21. storočia,“ zdôraznila ministerka Remišová.

Veľká časť európskych zdrojov pôjde aj na ochranu prírody a životného prostredia. Na ochranu prírody a biodiverzity je vyčlenených 721 miliónov eur. Z toho sa v oblasti životného prostredia podporí okrem iného aj adaptácia na zmenu klímy (78 miliónov €) a ochrana pred povodňami (90 miliónov €). Pre zdravší život v mestách a obciach budú dôležité investície do udržateľnej mestskej mobility (891 miliónov €), medzi nimi aj investície do ekologickej verejnej dopravy (491 miliónov €) a cyklodopravy (100 miliónov €).

Zdroje EÚ sa zamerajú tiež na rozvoj kultúry a ochranu kultúrneho dedičstva, obnovu pamiatok a podporu udržateľného cestovného ruchu (515 miliónov €). Na riešenie problémov a podporu marginalizovaných rómskym komunít je určených prierezovo v rôznych oblastiach 907 miliónov €.

Špecifickým cieľom v novom programovom období je Fond spravodlivej transformácie, ktorý pomôže riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky regiónom, ktorých sa týka prechod na uhlíkovú neutralitu. Z balíka 441 miliónov € môžu čerpať tri regióny – horná Nitra, Košický kraj a Banskobystrický kraj.

„Pred Slovenskom stoja veľké výzvy, ale i príležitosti. Program Slovensko je kvalitným nástrojom, ako spraviť našu krajinou prosperujúcou, úspešnou a zdravou. Krajinou, kde sa bude ľuďom dobre žiť, lebo tu budú mať dobrú prácu, služby a infraštruktúru na európskej úrovni. Verím, že túto historickú šancu využijeme čo najlepšie,“ dodala Remišová.

Po prijatí  Programu Slovensko vládou ho vicepremiérka predloží na schválenie Európskej komisii. Prvé výzvy z nových eurofondov budú vyhlásené do konca tohto roka.

Najväčšia reforma eurofondov

Program Slovensko znamená radikálnu zmenu v systéme eurofondov. Namiesto doterajších šiestich operačných programov s rôznymi pravidlami bude iba jeden hlavný Program Slovensko, v rámci ktorého budeme môcť lepšie a flexibilnejšie zohľadniť investičné priority našej krajiny. „Jeden program s jednými pravidlami, metodikou a manažmentom prinesie výrazné zjednodušenie a zrýchlenie celého procesu. Programové dokumenty, podľa ktorých sa eurofondy využívali doteraz, sme okresali o tisíc strán a nahradili ich jediným – Programom Slovensko. A z neprehľadnej spleti 33 rôznych administratívnych orgánov zostane len tretina,” uviedla vicepremiérka a ministerka investícií.

Jedným z problémov, ktorý sťažoval efektívne čerpanie eurofondov v minulosti, bolo veľké množstvo programov, medzi ktorými sa nedali prostriedky presúvať podľa aktuálnych potrieb Slovenska. „Financie, ktoré sa nedarilo čerpať v jednom programe, nebolo možné len tak presunúť na iné investičné ciele. Takéto nastavenie eurofondov, ktoré sme zdedili po predchádzajúcej vláde, sa v čase krízy ukázalo ako vysoko neefektívne a prebyrokratizované. Preto sme pre nové programové obdobie pripravili najväčšiu reformu eurofondov v histórii Slovenska a v rámci jediného hlavného programu sa budú môcť prostriedky využívať jednoducho a rýchlo podľa toho, kde to naša krajina bude potrebovať,“ zdôraznila Remišová.

Nové eurofondy sa budú riadiť jednoduchšími pravidlami podľa nového zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktorý schválil parlament v marci tohto roka. Kým doteraz mal každý riadiaci a sprostredkovateľský orgán aj vlastné pravidlá pre implementáciu, zavedené budú nové zjednotené pravidlá a zjednodušené postupy pre všetkých. Kontrolu verejného obstarávania pre Program Slovensko bude po novom vykonávať už len Úrad pre verejné obstarávanie. Zjednodušenie a zjednotenie pravidiel uľahčí život samosprávam, všetkým žiadateľom aj ministerstvám.

Program Slovensko a Partnerská dohoda 2021 – 2027

Strešným rámcom pre Program Slovensko je Partnerská dohoda na roky 2021 – 2027. Ide o strategický investičný plán pre nové eurofondy, ktorý vláda schválila na návrh vicepremiérky Remišovej 6. apríla tohto roka. Návrh Slovenská republika následne predložila Európskej komisii, ktorá ho pripomienkovala. Aktuálne prebiehajú posledné rokovania spojené s finálnou úpravou Partnerskej dohody podľa požiadaviek Komisie, ktorá by ju mala schváliť do konca júla.

MIRRI_Program-Slovensko (formát: PDF, veľkosť: 2 MB)

Zdroj: www.mirri,gov.sk