Informácia o participatívnej príprave Partnerskej dohody SR 2021-2027

Informácie o zapojení socioekonomických partnerov do procesu prípravy PD SR 21-27 nájdete TU (formát PDF, 866 kB)

 

Informácia o pripomienkach a stanoviskách partnerov k návrhom PD SR 2021-2027

Socioekonomickí partneri sú zapojení do procesu prípravy PD SR 21- 27 najmä prostredníctvo Pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+.

V roku 2021 mali partneri možnosť zasielať svoje stanoviská a pripomienky k návrhu PD SR 21 – 27 z mája 2021 a aktualizovanej verzii zo septembra 2021.

Návrh PD SR 21-27 bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania od 24. februára 2022 do 10. marca 2022, ktorého sa zúčastnili aj viacerí socioekonomickí partneri – vyhodnotenie pripomienkového konania.

 

Proces posudzovania vplyvov PD SR 2021-2027  na životné prostredie

Návrh PD SR 21-27 ako strategický dokument na národnej úrovni podlieha procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.mirri.gov.sk (Správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027″) a na webovej stránke www.enviroportal.sk (informácia o posudzovaní PD SR) 

 

Územná koncentrácia zdrojov fondov politiky súdržnosti EÚ 2021 -2027

V súlade s Víziou a stratégiou rozvoja Slovenska do roku 2030, ktorá berie do úvahy nielen hlavné výzvy na národnej úrovni, ale aj špecifiká regiónov Slovenska, bude územná koncentrácia zdrojov v rámci všetkých piatich cieľov politiky zohľadňovať potrebu riešenia regionálnych disparít a zároveň aj územný priemet sektorových politík. V zmysle princípu kohézie bude najväčšia podpora smerovať do menej rozvinutých regiónov a území so špecifickými potrebami. Územné výzvy a rozvojové potreby regiónov si územia identifikujú vo svojich základných strategických rozvojových dokumentoch (Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja VÚC). MIRRI SR vypracovalo v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave podporné analytické dokumenty, ktoré na základe vybraných štatistických ukazovateľov zhodnotili stav regiónov v rámci jednotlivých cieľov politiky súdržnosti.

Analýzy r. 2019

Komparatívne analýzy jednotlivých krajov SR a ich okresov

predpoklady vo vzťahu k cieľom politiky súdržnosti Európskej únie 2021-2027

Súbor ôsmich analýz hodnotí jednotlivé kraje Slovenska ako také, ako aj okresy, ktoré sú ich súčasťou, v jednotlivých údajovo dostupných ukazovateľoch zaradených do piatich oblastí podľa cieľov politiky súdržnosti Európskej únie definovaných pre programové obdobie 2021-2027 (Inteligentnejšia Európa, Zelenšia Európa, Prepojenejšia Európa, Sociálnejšia Európa a Európa bližšie k občanom), vrátane demografickej oblasti.

Väčšina využitých údajov je z roku 2017, resp. 2018. V každej z ôsmich analýz bol využitý rovnaký počet vstupných ukazovateľov – na úrovni krajov 53 ukazovateľov a na úrovni okresov, z dôvodu obmedzenejšej údajovej bázy, 37 ukazovateľov. Za účelom porovnania krajov a okresov Slovenska bolo využité bodové skóre (v škále 1-5 bodov) reflektujúce postavenie daného územia v celoslovenskom porovnaní (pozícia v rámci 8 krajov, resp. 72 okresov – Bratislava a Košice neboli členené na mestské okresy).

V analýze je hodnotenie podľa jednotlivých cieľov politiky súdržnosti Európskej únie 2021-2027 a demografickej situácie stručne komentované aj vo vzťahu k miere urbanizácie okresov Slovenska.

Na základe uskutočnenej analýzy údajov pracujúcej s obmedzeným počtom vstupných ukazovateľov boli identifikované určité nedostatky/obmedzenia jednotlivých krajov Slovenska a ich okresov v rámci piatich vyššie spomenutých oblastí politiky súdržnosti Európskej únie.

Komparatívna analýza Bratislavského kraja a jeho okresov

Komparatívna analýza Trnavského kraja a jeho okresov

Komparatívna analýza Nitrianskeho kraja a jeho okresov

Komparatívna analýza Banskobystrického kraja a jeho okresov

Komparatívna analýza Trenčianskeho kraja a jeho okresov

Komparatívna analýza Žilinského kraja a jeho okresov

Komparatívna analýza Prešovského kraja a jeho okresov

Komparatívna analýza Košického kraja a jeho okresov

Analýza r. 2022

Komparatívna analýza krajov Slovenskej republiky

predpoklady vo vzťahu k cieľom politiky súdržnosti Európskej únie 2021-2027

Analýza porovnáva osem samosprávnych krajov Slovenska z hľadiska cieľov politiky súdržnosti Európskej únie definovaných pre programové obdobie 2021-2027. Za týmto účelom bolo využitých celkovo 69 ukazovateľov reflektujúcich kľúčové oblasti, ktoré budú v najbližších rokoch z prostriedkov Európskej únie podporené – Inteligentnejšia Európa, Zelenšia Európa, Prepojenejšia Európa, Sociálnejšia Európa a Európa bližšie k občanom. Kraje Slovenska sú v úvode hodnotené aj z hľadiska ich demografických perspektív. Analýza si všíma rozdielnosti medzi krajmi na dvoch úrovniach – úrovni jednotlivých cieľov politiky a úrovni samotných ukazovateľov.

Za účelom identifikácie kľúčových indikátorov z hľadiska posudzovania regionálnych (presnejšie medzikrajských) rozdielov bola využitá metóda variačného koeficientu.

Hodnoty na úrovni ukazovateľov i cieľov politiky boli porovnávané aj v čase (medzi rokmi 2011 a 2020), s cieľom zodpovedania otázky, či sa medzikrajské rozdiely postupne zväčšujú alebo zmenšujú a či tak dochádza ku kohézii (konvergencii) alebo nie (divergencii).

Na základe uskutočnenej analýzy údajov pracujúcej s obmedzeným počtom vstupných ukazovateľov boli identifikované určité nedostatky/obmedzenia jednotlivých krajov Slovenska v rámci piatich vyššie spomenutých oblastí politiky súdržnosti Európskej únie.

Komparatívna analýza krajov Slovenskej republiky

 

Pripomienky a stanoviská partnerov uvítame na adrese : partnerstvo2020+@mirri.gov.sk