Rozpočet programu z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce – Globálna Európa je 66 092 505 eur. Projekty budú, v závislosti od typu prijímateľa, podporované z fondov EÚ až do výšky 90 % rozpočtu.

Za riadenie a implementáciu programu je zodpovedný riadiaci orgán – Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska. Národnými orgánmi sú Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Ministerstvo rozvoja, verejných prác a správy Rumunska a Sekretariát kabinetu ministrov Ukrajiny.

Oblasť programu Interreg NEXT Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina pozostáva z rôznych regiónov Maďarska, Slovenska, Rumunska ako členských štátov EÚ a Ukrajiny ako partnerskej krajiny. Celková oblasť spolupráce pokrýva územie približne stredne veľkého európskeho štátu s rozlohou 83 057 km2 a s populáciou vyše 8  miliónov obyvateľov. Administratívne je však programové územie rozdelené medzi štyri krajiny s rôznymi úlohami a zodpovednosťami príslušných regiónov.

Oprávneným územím pre realizáciu projektov sú: na území Maďarska Sabolčsko-satmársko-berežská župa a Boršodsko-abovsko-zemplínska župa; na území Slovenska Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj; na území Rumunska Marmarošská župa, Satumarská župa a Župa Suceava; na území Ukrajiny Zakarpatská oblasť, Ivanofrankivská oblasť a Černovická oblasť.

Cieľom programu je prostredníctvom podpory z fondov EÚ vytvárať priaznivé podmienky pre zintenzívnenie a rozšírenie cezhraničných väzieb a prispieť tak k zvýšeniu atraktívnosti cezhraničného regiónu pre obyvateľov a návštevníkov prostredníctvom inteligentného využívania vnútorného potenciálu územia. Zoznam problémov a výziev, ktorým čelí programové územie je rozsiahly, no spektrum možností rozvoja pohraničia je takisto široké.

 

Priorita 1: Odolný a zelený hraničný región

Priorita 1 sa zaoberá zvýšením pripravenosti a odolnosti regiónu voči prírodným nebezpečenstvám, akými sú záplavy, suchá, extrémne teploty (ako napríklad vlny horúčav). Zameraná je tiež na zosuvy pôdy a ľadové zápchy na riekach, ako aj človekom spôsobené priemyselné katastrofy a lesné požiare. Bude podporovať náležitú ochranu a riadenie prírodných zdrojov a biodiverzity regiónu. Podporené budú dva špecifické ciele:

  1. iv) podpora prispôsobovania sa zmene klímy a predchádzania riziku katastrof a odolnosti, s prihliadnutím na ekosystémové prístupy

vii) posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia.

 

Priorita 2: Zdravý a atraktívny pohraničný región

Priorita 2 je zameraná na zvýšenie sociálneho blahobytu a inkluzívneho rastu obyvateľstva budovaním kapacít zainteresovaných strán v sektore zdravotníctva, ako aj podporou kultúrnej spolupráce a rozšírením ponuky environmentálne a sociálne udržateľného cestovného ruchu. Podporené budú dva špecifické ciele:

  1. v) zabezpečenie rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti a posilnenie odolnosti zdravotníckych systémov vrátane primárnej starostlivosti a podpora prechodu z ústavnej na rodinnú a komunitnú starostlivosť
  2. vi) posilnenie úlohy kultúry a trvalo udržateľného cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji, sociálnom začlenení a sociálnych inováciách.

Priorita 3: Spolupracujúci hraničný región

Priorita 3 odzrkadľuje zameranie programu na výmenu skúseností a budovanie kapacít medzi aktérmi. Je zameraná na prekonávanie právnych a administratívnych prekážok, ktoré bránia mnohým potenciálnym oblastiam spolupráce od cezhraničných záchranných akcií cez rozvoj cezhraničnej dopravy po hraničnú kontrolu. Harmonizované riešenia, ako aj zdokonalené a nové formy spolupráce by výrazne zlepšili celkovú súdržnosť celej oblasti. Podporený bude špecifický cieľ Interreg:

  1. b) posilnenie efektívnej verejnej správy podporou právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi, aktérmi občianskej spoločnosti a inštitúciami, najmä s cieľom vyriešiť právne a iné prekážky v pohraničných oblastiach.