Program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027

Rozpočet programu z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) je takmer 130 miliónov eur. Projekty budú, v závislosti od typu prijímateľa, podporované až do výšky 92 % rozpočtu, pričom maximálna výška podpory z EFRR bude 80%.

Za riadenie a implementáciu Programu je zodpovedný riadiaci orgán, nachádzajúci sa v organizačnej štruktúre Ministerstva fondov a regionálnej politiky Poľskej republiky. Úlohu národného orgánu v programe plní Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Programové územie, ktoré sa rozprestiera na oboch stranách Karpát, má rozlohu viac ako 39 tis. km2, z čoho takmer 60 % sa nachádza na poľskej strane. Do programového územia patrí: na slovenskej strane Žilinský a Prešovský samosprávny kraj a okres Spišská Nová Ves (ako aktívny člen Združenia Euroregión Tatry); na poľskej strane krosniansky, przemyský, nowosądecký, osvienčimský a bielsky okres, a taktiež okres Pszczyna v tyskom subregióne, okres Rzeszów a mesto Rzeszów v rzeszovskom subregióne, a okres Myślenice v krakovskom subregióne. Zoznam oprávnených žiadateľov bude špecifikovaný v konkrétnych výzvach na predkladanie projektových žiadostí.

 

Pre programové obdobie 2021 – 2027 boli vybrané štyri najdôležitejšie oblasti pre spoluprácu:

 

Priorita 1: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie

Táto oblasť realizuje predpoklady druhého cieľa politiky EÚ „Prechod z ekologickejšieho, nízkouhlíkového hospodárstva na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka a odolnú Európu vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich riadenia a udržateľnej mestskej mobility“. Program bude podporovať dva špecifické ciele:

  • podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy,
  • posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia.

 

Priorita 2: Prepojenejšie pohraničie

Táto oblasť realizuje predpoklady tretieho cieľa politiky EÚ „Prepojenejšia Európa vďaka posilneniu mobility“. Program bude podporovať špecifický cieľ:

  • rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility.

 

Priorita 3: Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie

Táto oblasť realizuje predpoklady štvrtého cieľa politiky EÚ „Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv“. Program bude podporovať špecifický cieľ:

  • posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie.

 

Priorita 4: Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia

Táto oblasť realizuje predpoklady špecifického cieľa programov Interreg „Lepšia správa spolupráce“. Program bude podporovať tieto špecifické ciele:

  • posilňovanie inštitucionálnej kapacity orgánov verejnej moci, najmä tých, ktoré sú oprávnené riadiť osobitné územie, ako aj zainteresovaných strán,
  • budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom“.