Rozpočet programu z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) je takmer 85,5 miliónov eur. Projekty budú, v závislosti od typu prijímateľa, podporované až do výšky 92 % rozpočtu, pričom maximálna výška podpory z EFRR bude 80%.

Program je zastrešovaný riadiacim orgánom ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a národným orgánom – Ministerstvo pre miestny rozvoj ČR. Oprávnené územie programu je tvorené pozdĺž slovensko-českej štátnej hranice. Na slovenskej strane programová oblasť zahŕňa územie Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trnavského samosprávneho kraja a Žilinského samosprávneho kraja. Na českej strane programová oblasť zahŕňa Zlínsky kraj, Moravskoslezský kraj a Jihomoravský kraj. Zoznam oprávnených žiadateľov býva špecifikovaný konkrétnou výzvou.

Hlavným cieľom Programu je prostredníctvom spoločných cezhraničných projektov riešiť spoločné výzvy, prekonať slabé stránky a podporiť rozvoj slovensko- českého prihraničného územia. Nižšie uvedené oblasti boli identifikované ako kľúčové, na ktoré sa Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Česko na obdobie 2021 – 2027 zameria.

 

Priorita 1.1: Životné prostredie

V rámci priority sa bude podporovať adaptácia na zmenu klímy a manažment katastrof na rôznych úrovniach, ako aj ochrana biodiverzity v prihraničných územiach a zlepšenie súčasného stavu životného prostredia, a to v rámci dvoch špecifických cieľov:

(iv) Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof, ako aj odolnosti, a to s prihliadnutím na ekosystémové prístupy

(vii) Posilnenie ochrany a zachovanie prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia

 

Priorita 2.1: Vzdelávanie

Zámerom priority je podpora výmeny vedomostí, skúseností, odborných poznatkov a dobrej praxe medzi vzdelávacími inštitúciami   na všetkých stupňoch vzdelávania od predprimárneho až po vysoké školstvo v rámci špecifického cieľa:

(ii) Zlepšenie rovnakého prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu

 

Priorita 2.2: Kultúra a cestovný ruch

Intervencie v programovom období 2021 – 2027 budú zamerané najmä na prehĺbenie cezhraničnej spolupráce medzi jednotlivými turistickými destináciami v oblasti manažmentu a propagácie, s cieľom zvyšovať komplexnosť turistickej ponuky v regióne. Za týmto účelom bude možné podporiť aj zlepšenie technického stavu hmotného kultúrneho dedičstva, dovybavenie expozícií s cezhraničným významom a budovanie, resp. modernizáciu turistickej infraštruktúry. Realizácia bude prebiehať v rámci špecifického cieľa:

(vi) Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie

 

Priorita 3.1: Inštitucionálna spolupráca

Priorita 3.1 je zameraná na spoluprácu verejnej správy a spolupracujúcich subjektov na oboch stranách prihraničného územia, pričom sa zameria na identifikáciu a znižovanie administratívnych a legislatívnych prekážok v rôznych oblastiach života. Intervencie budú smerované najmä do vytvárania a ďalšieho rozvoja partnerstiev verejnej správy a spolupracujúcich subjektov a to v rámci konkrétneho špecifického cieľa:

(ii) Zvyšovanie efektivity verejnej správy podporou právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi, aktérmi občianskej spoločnosti a inštitúciami, najmä s ohľadom na riešenie právnych a iných prekážok v pohraničných regiónoch

 

Priorita 3.2: Miestne iniciatívy – Fond malých projektov

Priorita je zameraná na vytváranie nových a upevňovanie existujúcich partnerstiev, sietí a cezhraničných štruktúr vrátane   činností zameraných na voľnočasové a záujmové aktivity. Miestne iniciatívy cezhraničnej spolupráce sú zamerané predovšetkým na vzájomné spoznávanie sa obyvateľov prihraničných regiónov a budovanie dôvery medzi nimi. Aktivity sa budú realizovať prostredníctvom nástroja people-to-people v rámci Fondu malých projektov.

Špecifický cieľ: iii) budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu “ľudia ľuďom”

 

V programovom období 2021-2027 bude časť alokácie Programu určená na realizáciu projektov malého rozsahu v rámci FMP. Cieľom FMP v slovensko-českom pohraničí je posilnenie cezhraničnej sociálnej súdržnosti podporou lokálnej spolupráce a prehlbovanie dlhodobej spolupráce medzi subjektmi na oboch stranách hranice. FMP bude realizovaný v rámci dvoch priorít: 3.2 Miestne iniciatívy, špecifický cieľ (iii) Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu “ľudia ľuďom” a 2.2 Kultúra a cestovný ruch, špecifický cieľ (vi) Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie.