Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko

Rozpočet programu z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) je 55 miliónov eur. Projekty budú, v závislosti od typu prijímateľa, podporované až do výšky 92 % rozpočtu, pričom maximálna výška podpory z EFRR bude 80%.

Programové územie na slovenskej strane hranice zahŕňa Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj, na rakúskej strane Dolné Rakúsko (Niederösterreich-Süd, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland/Nordteil, Wiener Umland/Südteil), Viedeň a Burgenland (Nordburgenland). Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ako riadiaci orgán Programu, a zástupcovia uvedených regiónov, sú  hlavnými programovými partnermi, ktorí sa  spoločne zaviazali podieľať sa na realizácii spoločných programových cieľov.

S cieľom podporiť vytvorenie inovatívnejšieho, zelenšieho a sociálnejšieho pohraničia, a tiež s cieľom prispieť k zvýšeniu efektivity verejnej správy, bude podpora smerovať do štyroch investičných priorít a z nich vyplývajúcich ôsmych špecifických cieľov:

Priorita 1: Inovatívnejšie pohraničie

Špecifický cieľ (i): Rozvoj a rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívanie pokročilých technológií

Prioritná os 2: Zelenšie pohraničie

Špecifický cieľ (iv): Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof,
ako aj odolnosti, a to s prihliadnutím na ekosystémové prístupy

Špecifický cieľ (vii): Posilnenie ochrany a zachovanie prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia

Prioritná os 3: Sociálnejšie pohraničie

Špecifický cieľ (ii): Zlepšenie rovnakého prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám
v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu

Špecifický cieľ (v): Zabezpečenie rovného prístupu k zdravotnej starostlivosti
a zvýšenie odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti vrátane primárnej starostlivosti a podpory prechodu z inštitucionálnej starostlivosti na rodinnú a komunitnú starostlivosť

Špecifický cieľ (vi): Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie

Prioritná os 4: Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia

Špecifický cieľ (ii): Zvyšovanie efektivity verejnej správy podporou právnej
a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi, aktérmi občianskej spoločnosti a inštitúciami, najmä s ohľadom na riešenie právnych a iných prekážok
v pohraničných regiónoch

Špecifický cieľ (iii): Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu “ľudia ľuďom”.

S cieľom podporiť aj menších prijímateľov bol po prvý krát v rámci programu vytvorený Fond malých projektov, ktorý bude spravovaný zo strany regionálnej agentúry Dolného Rakúska – NÖ.Regional GmbH. Realizovaný bude v rámci špecifického cieľa Interreg Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu “ľudia ľuďom”.