Po oficiálnom spustení novej Európskej rady pre inovácie (EIC) v polovici marca sa 9. apríla 2021 otvorili prvé výzvy na podávanie projektových návrhov do jej schém.

Schéma EIC Accelerator určená pre škálovanie (t. j. rozširovanie) vysoko inovatívnych start-upov a malých a stredných podnikov s vysokým potenciálom úspechu na trhu rozdelí v rámci tejto výzvy viac ako 1 mld. EUR v netematickej ako aj dvoch tematických výzvach zameraných na zelené inovácie a strategické technológie v oblasti zdravia a digitalizácie.

Netematická výzva v rámci je otvorená inováciám v akejkoľvek oblasti technológií alebo aplikácií. Inovácie, ktoré poškodzujú životné prostredie alebo sociálnu starostlivosť alebo sú určené predovšetkým na vojenské účely, však nebudú podporované. EIC Accelerator podporuje neskoršie fázy vývoja technológií, ako aj ich rozširovania. Bližšie informácie o výzve sú publikované tu.

V rámci výzvy na zelené technológie sa podporujú projekty zamerané na implementáciu Zelenej dohody. Projekty by mali riešiť najmä zmierňovanie zmeny klímy alebo adaptácie na ňu; dodávanie čistej, cenovo dostupnej a bezpečnej energie; prechod priemyslu na čisté alebo obehové hospodárstvo; udržateľná a inteligentná mobilita; obnova ekosystémov. Bližšie informácie o výzve sú publikované tu.

V rámci výzvy na digitálne technológie sa podporuje vývoj zariadení, metód, pracovných princípov a štandardov, ktoré sa uplatňujú v priemysle IKT technológií, ako sú napr. pokročilé vysokovýkonné výpočty, kvantové technológie, kybernetická bezpečnosť alebo umelá inteligencia. V rámci výzvy na zdravotnícke technológie sa podporujú najmä nástroje včasnej diagnostiky založené na umelej inteligencii; diagnostika v mieste starostlivosti; nové prístupy v bunkovej a génovej terapii, najmä v prípade rakoviny; vývoj nových biomarkerov pre klinickú prognózu, ale aj riešenia elektronického zdravotníctva. Bližšie informácie o výzve sú publikované tu.

EIC Accelerator podporuje prelomové technológie založené na vedeckých objavoch, ktoré si vyžadujú značné investície v čase, kým začnú generovať príjmy. Tieto inovácie si ťažko hľadajú svojich investorov práve z dôvodu vysokej rizikovosti a času potrebného na úspech. Táto schéma umožňuje inovátorom prilákať dostatočné prostriedky na vyškálovanie inovácie v kratšom časovom rozpätí. Poskytuje zmiešané financovanie formou grantu (do 2,5 mil. EUR) a investície z EIC Fondu (do 15 mil. EUR). Spolu s financovaním poskytuje úspešným príjemcom aj celý rad podporných akceleračných služieb ako sú napríklad prístup ku koučingu, investorom, korporáciám, či iným hráčom v inovačnom ekosystéme.

Výzva na podávanie krátkych projektových návrhov je otvorená nepretržite. Takto podané krátke návrhy budú hodnotené priebežne, pričom výsledok hodnotenia by mal žiadateľ dostať do 4 týždňov. V prípade pozitívneho hodnotenia má 12 mesiacov na to, aby podal plný návrh do jednej zo stanovených uzávierok, ktoré budú pre rok 2021 dve: 9. júna a 6. októbra.