S cieľom združiť všetky subjekty pôsobiace v oblasti podpory zdravotne znevýhodnených a poskytnúť všetky relevantné informácie o formách pomoci a podpory danej cieľovej skupine na jednom mieste zorganizovalo mesto Banská Bystrica podujatie s názvom Pod jednou strechou.

Akcie sa zúčastnili poskytovatelia sociálnych služieb, verejná správa,  mimovládne neziskové organizácie a inštitúcie venujúce sa pomoci ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Koordinátori Regionálneho centra MIRRI SR poskytli informácie o svojej činnosti a predstavili Program Slovensko a jeho Cieľ politiky 4, ktorým je Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa. V aktuálnom programovom období je alokovaných na podporu opatrení v sociálnej oblasti 3,2 miliardy eur. 

V rámci prezentácie aktivít Regionálneho centra bola nadviazaná spolupráca s viceprimátorom Banskej Bystrice Martinom Majlingom, zodpovedným za sociálnu oblasť. Zástupcovia RC MIRRI SR prisľúbili súčinnosť pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v zdravotnej, aj sociálnej oblasti, vrátane agendy marginalizovaných rómskych komunít. 

Dvere Regionálneho centra MIRRI SR sú otvorené i pre ďalších záujemcov z regiónu. Vďaka Programu Slovensko môžeme pomôcť rozvoju mnohých dôležitých oblastí nášho života.