Mesiac jún sa v Regionálnom centre v  Banskej Bystrici niesol najmä v duchu dvoch výziev v  oblasti regionálneho rozvoja. Ich účelom bola podpora rozvoja občianskej vybavenosti a služieb v regióne a taktiež podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky.

Jedna z výziev bola určená pre obce, mestá a mimovládne organizácie so zameraním na projekty, vďaka ktorým si budú môcť vybudovať nové verejné priestranstvá, športoviská či turistické miesta. V rámci druhej výzvy medzi oprávnené aktivity spadala napríklad podpora aktivít zameraných na pohyb detí a mládeže alebo investície do materiálno-technického vybavenia slúžiaceho pre zážitkové a voľnočasové aktivity. 

Po vyhlásení predmetných výziev sa na Regionálne centrum v Banskej Bystrici obrátilo veľa záujemcov z radov samospráv či neziskového sektora, ktorým koordinátori regionálneho centra poskytli konzultácie ohľadom správneho vyplnenia žiadosti o dotáciu, oprávnenosti výdavkov alebo povinných príloh k žiadosti. 

Množstvo podaných žiadostí o poskytnutie dotácie ako aj pozitívna spätná väzba, získaná zo strany starostov alebo zástupcov neziskových organizácií na služby poskytované regionálnymi centrami, potvrdili prínos činnosti detašovaných pracovísk ministerstva priamo v regióne, teda bližšie k ľuďom. 

Dvere regionálnych centier sú otvorené pre všetkých potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok alebo dotáciu, pretože všetci máme spoločný cieľ a tým je podpora regionálneho rozvoja prostredníctvom tvorby kvalitných projektových zámerov a ich následnej úspešnej realizácie.