Základom pre funkčnosť akéhokoľvek partnerstva je informovanosť, spolupráca a pravidelný kontakt. Dňa 3.5.2023 sa konalo stretnutie Rady partnerstva pre integrovaný územný rozvoj pre bratislavský samosprávny kraj, ktoré zvolal predseda Rady partnerstva a bratislavský župan Juraj Droba.

Rady partnerstva sa zúčastnili zástupci samosprávneho kraja, miestnej územnej samosprávy (obcí a miest bratislavského kraja) a taktiež socio-ekonomickí partneri, ale aj podnikateľský a akademický sektor a zástupci občianskej spoločnosti v regióne. MIRRI zastupoval generálny riaditeľ sekcie regionálnych centier a strategického plánovania pán PaedDr. Marián Cipár, PhD. spolu so zástupkyňou regionálneho centra v Bratislave. 

Na programe bolo prediskutovať a schváliť projektový zásobník integrovanej územnej stratégie BSK, z ktorého sa následne vyberú projekty, ktoré budú realizované pre bratislavský región. Ďalším bodom programu bolo odprezentovanie Programu Slovensko a jeho súčasný stav v realizácii PaedDr. Mariána Cipára, PhD. a informácie o činnosti Kooperačnej rady UMR (udržateľný mestský rozvoj). 

Stretnutie prebehlo v súlade s bodmi programu. Rada partnerstva odhlasovala dôležité body a pozitívny odkaz pre nás všetkých je, že opäť sme sa posunuli o krôčik bližšie k pomoci rozvoja nášho regiónu.