V dňoch 08. – 09. apríla 2024 sa v hlavnom meste predsedníckej krajiny V4 pre rok 2024, v Prahe, stretli experti Vyšehradskej skupiny (V4) z rôznych oblastí verejnej a štátnej správy. Medzinárodnej konferencie „V4 Good Governance Forum“ sa zúčastnili aj odborníci z Rakúska, Slovinska a Francúzska ako delegáti z OECD. Prioritou podujatia bolo nielen upevnenie multilaterálnej spolupráce, ale aj umožnenie multilaterálnej výmeny skúseností, príkladov dobrej praxe a iniciatív spolupráce medzi zúčastnenými krajinami.

Nosnými témami konferencie boli inovácie v oblasti inteligentných miest a regiónov; skúsenosti a budúce trendy v oblasti digitálnej verejnej a štátnej správy; analýzy, hodnotenia verejnej a štátnej správy a ďalšie aktuálne témy riešené v súčasnosti.

Vyšehradská skupina (V4) predstavuje neformálne zoskupenie 4 členských krajín EÚ a NATO v Strednej Európe – Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska a Poľska s cieľom nachádzať spoločné pozície a stanoviská v aktuálnych otázkach zahraničnej, európskej, ale aj svetovej politiky, inšpirácií v rámci regionálneho rozvoja, ako aj pri zlepšovaní vzájomnej sociálnej, hospodárskej a kultúrnej spolupráce.

Pôsobenie Vyšehradskej štvorky, Vyšehradskej skupiny, resp. V4, ako sa zoskupenie zvykne označovať, sa datuje od roku 1993. Od tohto obdobia sa organizujú pravidelné stretnutia na úrovni expertov a predstaviteľov na politickej úrovni v rámci kohéznej politiky (politiky súdržnosti) EÚ, a to na princípe rotujúceho predsedníctva krajín v rámci V4 zoskupenia. Stretnutia V4 sa príležitostne organizujú aj v rozšírenom formáte, kde sa okrem 4 členských krajín EÚ a NATO v Strednej Európe zúčastňujú aj krajiny, ako napr. Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko a Slovinsko. Vzájomná spolupráca v rôznych oblastiach spoločného záujmu (spolupráca na tvorbe a zdokonaľovaní sektorových politík, infraštruktúre, energetike, digitalizácii a inováciách, cezhraničnej spolupráci, zachovávaní kultúrnych hodnôt, náboženských a spoločenských tradícií, spoznávaní histórie, spoločné pôsobenie v rôznych medzinárodných organizáciách a spoločenstvách) z hľadiska zvyšovania významu, vplyvu a záujmu o stredoeurópsky región.

Slovenská republika bola predsedníckou krajinou vo Vyšehradskej skupine v predchádzajúcom období, a to od 1. júla 2022 do 30. júna 2023.

Oficiálna webová stránka V4: https://www.visegradgroup.eu/sk