V Regionálnom centre Nitra sa koncom augusta diskutovalo o strategických projektových zámeroch pripravovaných na realizáciu v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK). Na pozvanie štátnej tajomníčky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) Barbory Lukáčovej sa realizovalo spoločné pracovné stretnutie regionálnych aktérov na tému Integrovaných územných investícií (IUI). Cieľom bola prezentácia a diskusia o aktuálnom stave pripravovaných projektových zámerov, výmena informácií o príkladoch dobrej praxe, ktoré budú základom pre nastavenie podmienok k získaniu maximálnej možnej podpory plánovaných IUI z Programu Slovensko 2021 – 2027 a prispejú k zlepšeniu kvality života v Nitrianskom kraji.

Za samosprávy v regióne prijali pozvanie zástupcovia NSK, územia udržateľného mestského rozvoja Nitra, Nové Zámky a Komárno. Diskutovalo sa o stave pripravenosti konkrétnych regionálnych projektových zámerov, ktoré majú podľa štátnej tajomníčky strategický charakter, no zdôraznila mieru pripravenosti jednotlivých projektov a odporučila riešiť ich cez viaceré opatrenia a čo možno najkomplexnejšie.

Na rokovaní padlo množstvo konštruktívnych pripomienok, návrhov a otázok. Zástupcovia MIRRI  informovali a poskytli relevantné informácie k príprave strategických dokumentov a metodických usmernení nevyhnutných k úspešnej implementácii IUI spolufinancovaných z Programu Slovensko 2021 – 2027.

Výstupom z rokovaní je nastavenie intenzívnejšej spolupráce pri príprave projektov. V septembri sa plánujú ďalšie zasadnutia Rady partnerstva NSK, Kooperačných rád UMR Nové Zámky-Komárno a UMR Nitra, kde budú pripravené projekty predložené na ich schválenie. Schválené projektové zámery sa následne predložia na Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027.