Vo štvrtok 2. mája 2024 sa v rámci pokračovania spolupráce so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre uskutočnila na akademickej pôde prednáška pre študentov inžinierskej formy štúdia rôznych fakúlt SPU pod taktovkou odborníka z Regionálneho centra Nitra MIRRI SR.

Hlavnými témami prednášky boli kohézna politika Európskej únie so zameraním na nové programové obdobie 2021-2027, Partnerská dohoda 2021-2027, prezentácia Programu Slovensko 2021-2027 so zameraním na integrovanú teritoriálnu podporu, programy cezhraničnej spolupráce 2021-2027 ako aj predstavenie regionálnych centier MIRRI SR, problematika integrovaných územných investícií (IÚI) a stručne aj ďalšie možnosti podpory v SR: Plán obnovy a odolnosti SR a Program rozvoja vidieka.

Študenti získali informácie o vzniku a pôsobení regionálnych centier, ktoré sú vytvorené ako integrálna súčasť Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, čím predstavujú jeho detašované pracoviská v regiónoch. V každom krajskom meste poskytujú odborníci bezplatné poradenstvo v oblasti čerpania eurofondov a cieľom regionálnych centier je posilnenie podpory v oblasti prípravy kvalitných projektov a ich následnej implementácie. Sú miestom, kde žiadateľ, resp. neskôr prijímateľ (klient) – občan, organizácia, inštitúcia alebo subjekt – dostane komplexné informácie zo všetkých oblastí týkajúcich sa pôsobnosti MIRRI SR, EÚ a iných inštitúcií pôsobiacich v oblasti regionálneho rozvoja – ONE STOP SHOP klientske centrum – s dôrazom na pro-klientsky prístup. V aktuálnom programovom období sa stali hlavným kontaktným bodom pre všetkých potenciálnych žiadateľov a prijímateľov podpory z EÚ v SR.

Počas odbornej diskusie mali študenti možnosť interakcie a zistenia reálnych skúseností z praxe. Jednou z tém diskusie boli aj otázky študentov na možnosť vykonania odbornej praxe v Regionálnom centre Nitra a ďalšie možnosti zamestnania sa po ukončení vysokoškolského štúdia. Záverom prednášky študenti vyjadrili zhodné presvedčenie o pokračujúcej potrebe podpory tak regionálnej politiky, ako aj poľnohospodárov a intenzívnejšej vzájomnej spolupráce všetkých zainteresovaných regionálnych partnerov a aktérov v území.

Nové možnosti využitia eurofondov z Programu Slovensko 2021-2027 znamenajú aj pre Nitriansky kraj veľkú príležitosť, pričom cieľom každého regionálneho centra je pomôcť mestám, obciam, univerzitám, mimovládnym organizáciám, firmám s realizáciou ich projektových zámerov. Odborníci v centrách prevedú klienta podmienkami a možnosťami čerpania eurofondov, dotačných schém, grantov a rôznych foriem podpory. Okrem poradenstva prinášajú do regiónu aj zaujímavé témy prostredníctvom organizovania odborných seminárov a workshopov, ktoré prispievajú k lepšiemu sieťovaniu aktérov v kraji.

Regionálne centrum Nitra bude aj v týchto cieľoch napomáhať, poskytne plnú súčinnosť v rámci podpory regionálneho rozvoja v Nitrianskom samosprávnom kraji i na Slovensku v programovom období 2021-2027.