Spolupráca s akademickou je dôležitou súčasťou sieťovania v regióne. Regionálne centrum MIRRI SR v Prešove preto iniciovalo stretnutie s vedením najväčšej univerzity v Prešovskom samosprávnom kraji, ktorá vzdeláva vyše 8tisíc študentov na ôsmich fakultách. Cieľom bolo nájsť prienik medzi regionálnym centrom a univerzitou a predstaviť pripravovanú výzvu zameranú na medzisektorové inovačné partnerstvá, o ktoré má univerzita veľký záujem

V úvode stretnutia  predstavili zástupcovia fakúlt Prešovskej univerzity svoje pracoviská a centrá. Po ňom nasledovalo predstavenie regionálneho centra Prešov a krátka diskusia, v rámci ktorej zástupcovia univerzity priblížili svoje potreby a plány v rámci nového programového obdobia. Prorektori Peter Adamišin a Gabriel Paľa spolu s vedením jednotlivých fakúlt načrtli regionalistom potenciálne prieniky a možnosti ich vzájomnej spolupráce 

Po diskusii nasledovala prehliadka Centra aplikovaného výskumu a inovácií – UNIPOLAB, ktoré je súčasťou Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií. Vedecký park je výsledkom úzkej spolupráce troch najväčších univerzít na východnom Slovensku a ukazuje záujem univerzity o oblasť inovácií, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu aj v rámci regionálneho rozvoja. V rámci tohto bodu tím regionálneho centra  predstavil pripravovanú výzvu zameranú na medzisektorové inovačné partnerstvá. Na záver stretnutia navštívili regionalisti špecializované laboratóriá Centra excelentnosti ekológie živočíchov a človeka a Fakulty humanitných a prírodných vied. Stretnutie a nadviazanie spolupráce s Prešovskou univerzitou položilo základ pre ďalšiu spoluprácu v oblasti rozvoja regiónu.

Prehliadka Centra aplikovaného výskumu a inovácií – UNIPOLAB